Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Voortgezet Onderwijs | Afdrukken |  E-mail

Naam en contactgegevens

Europees Expertisecentrum voor Veiligheid (E2V2)
Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
073-5217753/06-20406009
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
www.pesten.net
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Naam cursusleider

Drs. Bob van der Meer
Psycholoog/onderwijskundige

Vooropleidingen

- Staatsexamen Gymnasium alfa, avondschool Contardo Ferrini, Amsterdam.
- Akte van Bekwaamheid LO, Academie voor LO, Amsterdam.
- Kandidaats Psychologie, Universiteit van Amsterdam.
- Doctoraal Onderwijskunde, Universiteit Leiden.

Werkervaring

- Docent LO Prinses Ireneschool, school voor lhno/mhno, Amsterdam-West (1976-1982).
- Onderwijskundig medewerker KPC, Den Bosch (1982-1995).
- Onderwijskundig medewerker APS, Utrecht (1995-2003).
- Directeur E2V2 (2004-heden).

Uitgangspunt

Mijn stelling is dat, als men iets wil doen aan het geweld op school en in de maatschappij, men moet beginnen met de structurele aanpak van het aantoonbare geweld tussen leerlingen onderling, waarna het mogelijk wordt ook het aantoonbare geweld tussen de andere schoolgeledingen aan te pakken: het geweld tussen leerlingen en docenten; docenten en leerlingen; personeel onderling; tussen school en ouders en tussen ouders en school.
De theorie achter deze stelling heb ik opgenomen in mijn boek School en geweld, oorzaken en aanpak (Assen: Van Gorcum, ISBN 978 90 232 3503 3).
Indien gewenst kan een recensie van dit boek uit ‘Van 12 tot 18, Praktijkblad voor het voortgezet onderwijs’ worden gemaild.

Werkgebied

Nederland en België, met incidenteel workshops op Aruba, Curaçao, in Oostenrijk, Frankrijk en Noorwegen. Ook ben ik gevraagd mijn medewerking te verlenen aan de aanpak van geweld op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Roemenië, middels de structurele aanpak van pesten. Deze aanpak werd neergelegd in het onderzoeksvoorstel getiteld Prevention and awareness raising of violence and bullying in Bulgaria, van de hand van dr. Francisca Goedhart, als onderzoeker  verbonden aan Global Initiative on Psychiatry (GIP), Hilversum. Op 15 september 2010 was ik de tweede inleider op het European Congress on School Violence in Warschau. De andere inleiders waren: Dan Olweus, hoogleraar Psychologie in de Universiteit van Bergen in Noorwegen en Eric Debarbieux, hoogleraar Psychologie en directeur van l'Obervatoire Internationale de la Violence á l'Ecole.

Ervaring met sector

Ik verzorg veel lezingen, workshops en een enkel adviesgesprek - ook - voor het voortgezet onderwijs, zoals onlangs voor het Einstein Lyceum, Rotterdam; Stedelijk Gymnasium, Nijmegen; Het Barns Lyceum in Baarn; Christelijk Lyceum Zuid, Amsterdam; Het Hooghuis, Oss; Wellant College, Amsterdam Sloten. Het probleem echter is dat scholen voor voortgezet onderwijs in veel gevallen slechts lezingen voor ouders over pesten organiseren en heel soms workshops voor docenten. Dit bevreemdt mij al jaren. Immers, in 1994 werden de resultaten bekend van het onderzoek, uitgevoerd door dr. T. Mooij, Radboud Universiteit/ITS in Nijmegen, getiteld 'Leerlinggeweld in het voortgezet onderwijs'. De resultaten: een kwart van de leerlingen in het vo (250 000 leerlingen) had een instrument, bedoeld als wapen, bij zich, waarvan 5%, 12 500 dus, een pistool. In de onderzoeksperiode (7 maanden) was 15% slachtoffer geweest van fysiek geweld en 43% van (im)materieel geweld; was volgens eigen zeggen 51% dader van storend schoolgedrag, 7% dader van materieel geweld en 15% dader van fysiek planmatig gedrag. En onlangs gaf 11% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs aan structureel lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld van hun medeleerlingen te ondervinden, met andere woorden, gepest te worden.

Publicaties

Een overzicht van publicaties is op aanvraag verkrijgbaar via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Aanvullende informatie

- Uitreiking van Comenius Förderpreis, EU-onderwijsprijs, op 9 juli 2001, voor het multimediale onderwijspakket over pesten op het werk.
- Uitzending Kruispunt (IKON) op 9 juni 2002 over aanpak van pesten op school.
- Uitzending Dokument (NCRV) op 1 november 2004 over aanpak van pesten op het werk.
-  Lezing op 25 april 2006 voor de onderwijsspecialisten van het Vlaamse Parlement in Brussel over de gevolgen van pesten.
- Op 1 april 2009 door de onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer gevraagd om met hen tijdens een hoorzitting van gedachten te wisselen over de aanpak van geweld op Nederlandse scholen. Dertig procent van hun vragen aan de bewindslieden OCW betrof overigens vragen over pesten.

Beschrijving ondersteuning

Titel

Aanpak van geweld op school en in de maatschappij door middel van een structurele aanpak van pesten tussen leerlingen onderling.

Doel training

Voor een effectieve aanpak van geweld op school en in de maatschappij is een verklaringsmodel van geweld noodzakelijk, in termen van oorzaken en gevolgen.
In mijn verklaringsmodel van geweld, zoals opgenomen in mijn boek School en geweld, oorzaken en aanpak, zijn vijf soorten geweld opgenomen, te weten: geweld tegen zichzelf (depressie, eetstoornissen, automutilatie, overwegingen of pogingen tot zelfdoding); geweld tegen ‘de ander’ (zie hiervoor de groepen, genoemd onder ‘Uitgangspunt’ en – algemener – vreemdelingen- en homohaat); direct geweld tegen school (vernielen en stelen van schooleigendommen); indirect geweld tegen school (spijbelen, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten) en geweld tegen de maatschappij (graffiti, vandalisme en criminaliteit, waaronder ook het dealen en gebruik van drugs en het in bezit hebben, gebruiken en verkopen van wapens wordt verstaan).

Doelgroep

Docenten, ouders en leerlingen voortgezet onderwijs.

Beoogde effecten

Docenten krijgen zicht op de oorzaken en de gevolgen van geweld, waarna ze, met behulp van een eenvoudige methode: het maken van regels, leerlingen mobiliseren elkaar op een goede manier te corrigeren. De methode van het maken en controleren van regels en de hulp aan notoire pesters is neergelegd in mijn bochure Normen en waarden, een concrete aanpak (nummer 100 van www.bobvandermeer.info). Wanneer de veiligheid voor en tussen leerlingen goed is geregeld, gaat de school over op de aanpak van eventuele ongewenste omgangsvormen tussen de andere geledingen, zodat er duidelijkheid ontstaat over het hele grijze gebied van onderlinge relaties, welk gebied scholen onnodig veel tijd, geld en energie kost.
Aangezien het verklaringsmodel van geweld uitvalverschijnselen als pesten, racisme, seksisme, vreemdelingenhaat, vooroordelen, discriminatie en homohaat verklaart, is het voor scholen efficiënter van dit model uit te gaan dan veel verschillende projecten uit te voeren en cursussen te volgen.

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit een voorgesprek met de schoolleiding over datgene wat de school al doet op dit gebied en de afname van een checklist; een eerste workshop voor het team waarin een toelichting wordt gegeven op het verklaringsmodel van geweld en de afname en verwerking van een enquête bij het team over (de) ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende schoolgeledingen; de terugkoppeling van de enquêteresultaten naar de leiding; een tweede workshop voor het team over de/een aanpak van pesten, eventueel gevolgd door een lezing voor ouders hierover, waarna de school, met behulp van de producten, geplaatst op de website http://www.bobvandermeer.info/, een schooleigen beleidsplan op de aanpak van dit geweldprobleem maakt en daarna overgaat op de aanpak van eventuele geweldproblemen tussen de andere geledingen. Daarna gaat de school desgewenst op zoek naar andere organisaties dan E2V2 die de school gaan ondersteunen op andere gesignaleerde problemen, zoals een agressietraining voor medewerkers tegen agressief gedrag van leerlingen en/of ouders.

Werkvorm(en)
 

Workshops, enquête, praktijk- en verwerkingsopdrachten, ondersteuning bij het maken van beleid.

Trainingsduur -

- Voorgesprek met schoolleiding aan de hand van ‘Checklist voor het beleid van pesten en andere vormen van machtsmisbruik’, bijlage 1 uit School en geweld, oorzaken en aanpak’.
- Workshop 1: Verklaringsmodel van geweld en afname enquête.
- Verwerking van de enquêteresultaten en samenstellen rapport van gesignaleerde problemen, oplossingen en adviezen ter aanpak door workshopleider. Dit rapport wordt met de schoolleiding besproken.
- Workshop 2: Terugkoppeling van de resultaten, informatie over pesten tussen leerlingen, schetsen van aanpak en praktijk- en verwerkingsopdrachten.
- De school maakt, met behulp van plus minus 160 producten, geplaatst op http://www.bobvandermeer.info/, beleid voor de aanpak van ongewenste omgangsvormen tussen leerlingen onderling, waarna ze overgaat op het maken van beleid op eventuele ongewenste omgangsvormen tussen de andere geledingen en doet tot slot een beroep op de expertise van andere deskundigen ter aanpak van geweld op en buiten school.

Aantal deelnemers

Alle personeelsleden van de school.

Kosten

- Workshop per groep (30-50 personen): 600,--, zijnde een dagdeel. Voor grotere groepen of algemene inleidingen voor congressen en symposia worden, in onderling overleg, anderhalf of of twee dagdelen in rekening gebracht: € 900,- of € 1 200,--.
- Lezing voor ouders: 450,--.
- Adviesgesprek, inclusief reis-, voorbereidings- en uitvoeringskosten in heel Nederland: 350,--. 
- Verwerking enquêteresultaten en het samenstellen van adviezen: € 25,-- per uur.
Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. 

Wijze van aanbod

Incompany

Locatie

School

Contactpersoon

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Sites

http://www.pesten.net/
www.bobvandermeer.info
www.expertisecentrumgeweld.nl

Aanvullende informatie

Hoewel zelf niet geïnitieerd, heeft het TNO-onderzoek uit 2005 aangetoond dat mijn aanpak van pesten, door mij gedefinieerd met structureel lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, effectief is.

Overige informatie

Hoeveel mensen hebben aan deze training deelgenomen?

Deze training heeft tot nu toe plaatsgevonden in vijf pilotprojecten op basisscholen: vier scholen in de wijk Kanaleneiland in Utrecht (1997-1998), subsidie afdeling Onderwijs; een school in Ammerszoden en een school in Hilversum (1999); twee scholen in Rotterdam-Noord (2000-2001), waaronder de Prinses Julianaschool, subsidie Achmea; drie scholen in Amsterdam (2005-2007), subsidie gemeente Amsterdam, titel Normen waarden in intercultureel perspectief.
Informatie over het eerste project is in paragraaf 3.1 en informatie over het tweede project in paragraaf 3.2 van School en geweld, oorzaken en aanpak opgenomen.
Informatie over het vierde pilotproject is neergelegd in de brochure Normen en waarden, een concrete aanpak, welke brochure tot stand is gekomen door middel van een waarderingssubsidie van de gemeente Rotterdam. Alhoewel dit project in het schooljaar 2000-2001 werd uitgevoerd, bleek, middels een artikel in de Volkskrant in 2006, dat deze school de methodiek nog steeds volgde. In 2009 verklaarde de directrice van deze school, Satcha van Ampt, dat het project had geleid tot grote afname van geweld binnen en buiten school.
De methode wordt, vanaf 2006, toegepast op een aantal scholen van de Stichting A-73, nu Stichting Invitare geheten, in en rond Cuijk.
Daarnaast is dezelfde methode met succes toegepast in bedrijven.
Tot slot zijn onderdelen van de aanpak toegepast op veel scholen voor voortgezet onderwijs, zoals onder andere vermeld onder 'Ervaring met sector'. 

Referenties van organisaties waarvoor dit programma is verzorgd
 

 

1  Prinses Julianaschool, Snellemanstraat 47, 3035 WK Rotterdam, 010-4661551. Contactpersoon: Satcha van Ampt, locatieleider, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

2 Global Initiative on Psychiatry (GIP), Postbus 1282, 1200 BG Hilversum, 035-6838727. Contactpersoon: dr. Francisca Goedhart, projectleider, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

.

3 Dalton Basisschool De Bakelgeert, Stationsweg 40, 5831 CR Boxmeer, 0485-573386. Contactpersonen: Marianne Goossens, IB-er, en Lenie Kudiwa, leerkracht, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

4 Stichting Invitare, Postbus 174, 5430 AD Cuijk, 0485-310263.. Contactpersoon: drs. Hans Bouwhuis, algemeen directeur, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

5 Anne de Vriesschool, Prickwaert 200, 3363 BJ Sliedrecht, 0184-418892. Contactpersoon: Elly van der Hel, IB-er, directie@annedevriesschool.nl.

 
 

Evaluatie

Een aantal evaluaties is te vinden op www.bobvandermeer.info.

Overige informatie

Bovengenoemde werkwijze is als onvervreembaar geestelijk eigendom vastgelegd bij de Afdeling Registratie van de Belastingdienst in Den Bosch en kan/mag dus niet door anderen worden overgenomen en toegepast.

 
© 2019 Bob van der Meer