Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Conceptbrief 2 | Afdrukken |  E-mail

Naam school
t.a.v. Bestuur
Adres
Postcode plaats

Onderwerp: Pesten
Datum :

Geacht Bestuur,

Graag vraag ik/vragen we aandacht voor de pestsituatie van mijn/onze zoon/dochter (voornaam/achternaam) uit groep .

Bijlage 1
In bijlage 1 treft u een overzicht aan van wat mijn/ons kind aan pestactiviteiten heeft ondervonden en wat de school in de afgelopen jaren aan de aanpak van het probleem heeft gedaan. Deze bijlage hebben we gemaakt op verzoek van drs. Bob van der Meer, psycholoog en deskundig op dit gebied. Op grond hiervan heeft hij vastgesteld dat mijn/ons kind is/wordt gepest.
Ondanks de in deze bijlage genoemde activiteiten is het probleem voor mijn/ons kind nog steeds niet opgelost.

ARBO-wet
Om deze reden zetten we nu de volgende stap in het protocol dat iedere school intussen zou hebben moeten vastgesteld: het bestuur aanspreken op zijn verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een veilige school te garanderen. We doen hierbij een beroep op artikel 3 van de Arbeidsomstandigheden-Wet (Arbo-wet). Dit artikel verplicht iedere werkgever, dus ook een schoolbestuur, maatregelen te treffen inzake alle ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende schoolgeledingen, waaronder nu ook pesten. Daarnaast kent deze wet inmiddels een omgekeerde bewijslast. Moesten vroeger ouders van gepeste kinderen bewijzen dat hun kind werd gepest, nu moet de directie/het bestuur bewijzen dat er geen sprake is (geweest) van pesten, gezien het bovenstaande een juridisch onmogelijke zaak.

De gevolgen
Over de gevolgen van pesten is nog geen systematisch onderzoek gedaan. Wel zijn er vier indicaties. De eerste is het onderscheid tussen passieve en provocerende zondebokken. De tweede een opsomming van gevolgen die (ex-)slachtoffers van pesten in (telefoon)gesprekken, interviews, e-mails en brieven zelf hebben gemeld. De derde, de drie factoren die zijn aangetoond bij jonge zedendelinquenten. En de vierde indicatie: de relatie tussen niet-geliefd zijn en andere factoren.

Hier beperk ik mij/beperken wij ons tot de tweede indicatie: een opsomming van de gevolgen die (ex-)slachtoffers hebben genoemd. Het zijn: weinig zelfvertrouwen (meer) hebben, faalangst, depressie, automutilatie, school- of straatfobie, eetstoornissen, post traumatisch stresssyndroom (ptss) en overwegingen of pogingen tot zelfdoding, zoals onlangs de leerling van 15 jaar, die vanwege het feit dat hij een hazenlip had, gepest en buitengesloten werd, waarop hij een einde aan zijn leven maakte.

Drie oplossingen
Omdat u klaarblijkelijk niet in staat bent aan mijn/ons kind die veiligheid te bieden, die een gezonde psychosociale ontwikkeling mogelijk maakt en vanwege de negatieve gevolgen van pesten voor mijn/onze zoon/dochter op de korte en lange termijn, stel ik/stellen wij de volgende oplossingen voor:

1 Het bestuur geeft de directie de opdracht een goed conceptbeleidsplan op het gebied van psychosociale veiligheid voor alle schoolgeledingen samen te stellen, dit ter goedkeuring aan alle schoolgeledingen aan te bieden en, eenmaal aanvaard, het beleid consequent, zonder aanziens des persoons, uit te voeren en eens per jaar te evalueren.

2 Ik houd/we houden mijn/ons kind thuis totdat de school - volgens ons oordeel - goed beleid op dit onderwerp heeft gemaakt en ik mijn/we ons kind weer aan uw goede zorgen durven toe te vertrouwen.

3 Ik houd mijn kind thuis/we houden ons kind thuis en doen een beroep op goed thuisonderwijs. Dit vanwege het feit dat mijn kind/ons kind zodanig door het pesten is beschadigd dat we niet meer voor de negatieve gevolgen ervan kunnen instaan. [Alleen voor basisscholieren: Op die grond verzoeken wij u om uw bevoegdheid te gebruiken inzake artikel 41 van de Wet Primair Onderwijs om mijn/ons kind vrij te stellen van klassikaal onderwijs. Voor deze vrijstelling dient u vervangend onderwijs vast te (laten) stellen. We zijn als ouders bereid om hieraan medewerking te verlenen en om hierover met de school in overleg te treden om te zien wat haalbaar is].

Met vriendelijke groeten,


Naam
Adres
Postcode plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijlagen
Bijlage 1: Feitenoverzicht.

I.a.a.:
- Leerplichtambtenaar
- Inspecteur
- Vertrouwensinspecteur
- B. van der Meer

 

 

 
© 2019 Bob van der Meer