Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Conceptbrief 1 | Afdrukken |  E-mail

Aan het bestuur van
Naam school
Adres
Postcode en plaats

Onderwerp: Pesten
Datum :

Zeer Geacht Bestuur, Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Gedurende een aantal jaren/maanden/weken vragen wij aandacht voor de pestsituatie van onze zoon/dochter
uit groep/klas
Eerst hebben we, volgens protocol, het probleem aangekaart bij de mentor/leerkracht .. Daarna bij de IB-er/directeur/afdelingcoördinator . De laatste stap in de procedure is: het bestuur op de hoogte stellen van de onhoudbare situatie en hierbij een beroep doen op artikel 3 van de Arbo (Arbeidsomstandigheden)-wet. Dit artikel verplicht iedere werkgever, dus ook een schoolbestuur, maatregelen te treffen inzake alle mogelijke ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende schoolgeledingen. Alhoewel de strekking van deze wet al in 1980 voorzag in het onderwerp pesten, wordt dit probleem in de nieuwe versie van de wet met name genoemd. Tevens is in de nieuwe versie van de wet het principe van de omgekeerde bewijslast opgenomen. Moesten vroeger de ouders/verzorgers van gepeste leerlingen bewijzen dat hun kind werd gepest, de nieuwe versie verplicht het schoolbestuur/de directie te bewijzen dat er geen sprake is (geweest) van pesten, in het geval van onze zoon/dochter voor u een onmogelijke zaak. Aangezien de gevolgen van pesten voor kinderen aantoonbaar negatief zijn, kunnen wij niet anders dan u verantwoordelijk stellen voor de eventuele negatieve gevolgen van het pestgedrag en vragen wij u met klem het probleem serieus te nemen en goed beleid te gaan maken en/of het door alle schoolgeledingen vastgestelde beleid daadwerkelijk uit te voeren.

Met de meeste Hoogachting,

 

Naam
Adres
Postcode
Plaats en plaats

I.a.a.:

- Directeur/afdelingsdirecteur
- Inspecteur
- Vertrouwensinspecteur
- Leerplichtambtenaar
- Advocaat
- Persoonlijk behandelaar

 
© 2019 Bob van der Meer