Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Kort cv | Afdrukken |  E-mail

Drs. Bob van der Meer, psycholoog en onderwijskundige, was als leraar Lichamelijke Opvoeding, als coördinator cumi (culturele minderheden) en als begeleider van een probleemklas, van 1976-1982, werkzaam aan een school voor lager en middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs in Amsterdam-West.

Vanaf 1982 tot en met 1995 leidde hij - als onderwijskundig medewerker verbonden aan het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC), het landelijk innovatie-instituut voor het katholiek onderwijs - het project leerlingbegeleiding in het lager beroepsonderwijs, de cursus het kind als slachtoffer (kindermishandeling en seksueel misbruik), de cursus leerlingenbesprekingen en leerlingendossier en de cursus begeleiding van probleemleerlingen.

Verder voerde hij, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het emancipatieproject lbo en het eerste en tweede project vertrouwensgroep uit. Daarnaast initieerde hij het eerste Nederlandse onderzoek naar pesten op school; had zitting in de groep die de landelijke actie tegen kindermishandeling Over sommige geheimen moet je praten voorbereidde; maakte deel uit van de commissies die deze actie en het onderzoek naar de effecten ervan begeleidde; was lid van de begeleidingscommissie van de landelijke actie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen seksueel geweld, getiteld Seks is natuurlijk, maar nooit vanzelfsprekend.

In 1988 publiceerde hij zijn eerste boek over pesten, De zondebok in de klas, en gaf hij daarna lezingen en workshops over (de aanpak van) pesten aan zeer uiteenlopende groepen als: zittende psychologen en kindertherapeuten in opleiding, ouders, leerlingen, schoolartsen, jeugdverpleegkundigen, leerkrachten van basis- en voortgezet onderwijs, studenten en docenten van Pabo’s en universitaire lerarenopleidingen, studenten en docenten van hoger beroeps- en universitair onderwijs, leerplichtambtenaren, vertrouwensinspecteurs van het ministerie van OCW en studenten van de Politie Academie; maakte hij deel uit van de begeleidingscommissies van de landelijke onderzoeken naar geweld in het voortgezet onderwijs en naar pesten in het basis- en voortgezet onderwijs; was betrokken bij de landelijke actie van de organisaties voor ouders in het onderwijs tegen pesten, getiteld ‘Pesten, over en uit’; werd hij als deskundige op pesten en geweld in het onderwijs door de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer op drie rondetafelconferenties uitgenodigd om zijn visie te geven op de aanpak ervan en door advocaten en de rechtbank in Den Haag als getuige-deskundige gehoord.

Vanaf 1995 tot en met 2003 was hij als onderwijskundig medewerker verbonden aan het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), het landelijk onderwijsinnovatie-instituut voor het openbaar onderwijs; werkte hij mee aan de eerste Sire-campagne tegen offline pesten in 1995 en de tweede Sire-campagne tegen digitaal pesten in 2006; maakte hij deel uit van de Commissie Geweld van het ministerie van OCW; was één van de drie leden van de 'kerncommissie' die voor dit ministerie de campagne De veilige school uitvoerde, waarna hij zich uit onvrede over het gebrek aan een achterliggende theorie over geweld terugtrok uit deze campagne en zich zette aan het schrijven van het boek School en geweld, oorzaken en aanpak, welk boek in 2000 uitkwam; stelde hij een overzicht van alle cursussen in Nederland samen over de aanpak van geweld; werkte als adviseur mee aan de Teleac/NOT-productie Geweld op tv;  voerde op vier scholen voor basisonderwijs in de wijk Kanaleneiland in Utrecht, op twee scholen voor basisonderwijs in Rotterdam-Noord en drie multiculturele scholen voor basisonderwijs in Amsterdam, pilotprojecten op het gebied van veiligheid en geweld uit; ontwikkelde de cd-roms Sociogrammethode en Signaleringsinstrument Risicoleerlingen (SIR) en een samenhangend pakket om pesten en geweld op school effectief aan te pakken.

Toen hij tijdens lezingen, workshops en cursussen verhalen hoorde van pesten tussen volwassenen binnen bedrijven en organisaties, verdiepte hij zich ook in dit onderwerp. In 1997 kwam zijn boek Pesten op het werk uit, in 1999 gevolgd door de videoband Gesprek met Martin en zijn vrouw. Op 15 juni 2001 ontving hij voor het multimediale pakket 'Pesten op het werk' in Berlijn de Comenius Förderpreis, de enige EU-onderwijsprijs. Het pakket bestond uit de videoband Gesprek met Martin en zijn vrouw, de daarbij behorende brochure en de publicatie Pesten op het werk.

Op 9 juni 2002 besteedde Kruispunt (IKON) aandacht aan zijn werk; zond Dokument (NCRV) op 1 november 2004 een documentaire over pesten op het werk uit, in welke documentaire hij werd gevolgd, waarna op 10 november 2004 de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan het bedrijfsleven de dvd en de door hem samengestelde brochure Pesten op het werk, een aanpak, presenteerde.

Daarvoor en daarna werkte hij mee aan radio- en tv-uitzendingen over pesten en geweld, gaf hij interviews aan dag-, week- en onderwijsbladen en verzorgde hij een aantal jaren een onderwijscolumn.

Tot slot beheert hij de website www.pesten.net, die jaarlijks meer dan een miljoen keer wordt gehit en meer dan 120 000 unieke bezoekers krijgt. Op deze site treft de bezoeker veel informatie aan om pesten te beëindigen, waaronder de drie eisen die hij stelt aan een goede aanpak van pesten (een goede aanpak van pesten: drie eisen, 3eisenbo, 3eisenvo en 3eisenroc).

Contactgegevens

Drs. Bob van der Meer
Psycholoog
Europees Expertisecentrum voor Veiligheid (E2V2)
p/a Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
073-5217753/06-20406009
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
www.pesten.net
 

 
© 2019 Bob van der Meer