Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Samenvatting Geweld als onderwijsprobleem | Afdrukken |  E-mail
Geweld als onderwijsprobleem
Bob van der Meer
 
Samenvatting
Steeds meer wordt de vraag gesteld op welke manier(en) pesten het beste kan worden aangepakt en opgelost. Deze vraag was in 1995 al beantwoord in drie publicaties van mijn hand. Het eerste artikel verscheen in 1991, de tweede in 1993 en de derde in 1995. Als de adviezen uit deze publicaties toen waren opgevolgd, hadden we het pestprobleem in Nederland al lang opgelost. 
Het is zeventien jaar verder na de laatste publicatie en het probleem lijkt groter dan het ooit is geweest. Alhoewel ik de oorzaken ken, zijn ze op dit moment niet relevant. Beter is het energie te besteden aan een goede aanpak. In mijn nieuwe boek Geweld als onderwijsprobleem deze aanpak.
 
De eerste drie hoofstukken van het boek behandelen de manieren waarop regeringen, individuen en scholen hun problemen oplossen. Eerst ontkennen ze moeilijkheden. Kunnen ze niet meer ontkend worden, dan doet men er ad hoc iets aan. Als blijkt dat het een probleem is geworden, wordt een noodverband aangelegd. En als ook het noodverband geen soelaas meer biedt, analyseert men uiteindelijk het probleem wel, maar onvolledig. 
Vervolgens probeer ik verklaringen te vinden voor het feit dat toch redelijk denkende wezens en instanties vaak van moeilijkheden problemen maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Watzlawicks onderscheid tussen een moeilijkheid en een probleem en zijn opsomming van vijf vormen van een foutieve aanpak. 
Dit leidde tot de volgende stellingen: ‘Menselijk probleemoplossen verloopt volgens vier stadia’; ‘de stadia zijn op zich niet goed of slecht’ en ‘bij het oplossen van problemen is het goed te beschikken over een aanpak of strategie’. 
Hoe moeilijkheden dan wel opgelost zouden kunnen of moeten worden was de volgende te beantwoorden vraag. De eerste manier is de trial and error aanpak. En de tweede manier de structurele aanpak, welke aanpak bestaat uit de trits signaleren, analyseren, plan opzetten en uitvoeren, evalueren. 
Omdat er veel vormen van geweld zijn, wordt daarna een verklaringsmodel van geweld ontvouwd en toegelicht, waarna relaties binnen het model en de implicaties daarvan voor de begeleiding van leerlingen en leerkrachten worden besproken. 
De daarop te beantwoorden vraag was in hoeverre binnen en buiten het onderwijs sprake is van geweld, om welke reden de onderzoeksresultaten over pesten tussen leerlingen onderling, geweld tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs, over kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld worden gegeven. 
Op welke manier het geweld binnen en buiten het basis- en voortgezet onderwijs aangepakt moet worden was de voorlaatste te beantwoorden vraag. Het antwoord is: via een structurele aanpak van pesten tussen leerlingen onderling, waarna in het laatste hoofdstuk verwezen wordt naar de twee gratis beleidsplannen: een voor het basis- en een voor het voortgezet onderwijs.  In de teksten wordt verwezen naar producten van www.pesten.net. Alleen stichtingen van scholen die over een beveiligd intranet voor het personeel beschikken komen in aanmerking voor ondersteuning.
 
Het boek is bestemd voor directieleden, IB-ers, veiligheidscoördinatoren,  managementteams, Zorg- en Adviesteams  van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs; voor medewerkers van Onderwijsbegeleidingsdiensten en Landelijke Pedagogische Centra ; voor docenten en studenten van Pabo’s en andere Lerarenopleidingen en tot slot voor medewerkers van Inspectie, Jeugdzorg en Leerplicht.  
Het belang van het boek voor de eerste doelgroep is dat het een goede aanpak van pesten geeft; een overzicht oplevert van alle problemen tussen de verschillende schoolgeledingen, die daarna achtereenvolgens kunnen worden aangepakt en opgelost; iedere geleding verantwoordelijk wordt gemaakt voor de psychosociale veiligheid van alle belanghebbenden; geen verschillende projecten meer hoeven te worden uitgevoerd; de school haar eigen problemen oplost en niet (meer) afhankelijk is van externe instanties en de school steeds meer een lerende organisatie wordt. 
De inhoud van dit boek houdt daarnaast een andere rol voor de ondersteuningsinstellingen in: minder nadruk op uitvalsverschijnselen, ad hoc activiteiten uitvoeren, branden blussen en noodverbanden leggen en meer nadruk op analyseren en evalueren, nu veelal verwaarloosde activiteiten.
Het boek is ook geschikt voor docenten en studenten van Pabo’s en andere Lerarenopleidingen. Het is efficiënter het probleemoplossend vermogen van toekomstige onderwijsgevenden te vergroten dan hen te confronteren met de aanpak van steeds weer verschillende problemen.
En tot slot kan het boek een rol vervullen naar Inspectie, Jeugdzorg en Leerplicht toe. Op het moment dat scholen verplicht worden een degelijk Beleidsplan psychosociale veiligheid te maken, dat door iedere schoolgeleding is geaccepteerd, zijn zij niet meer verantwoordelijk, maar het bestuur van de school, voor een goede uitvoering ervan en worden zij pas ingeschakeld als het bestuur weigert goed beleid te maken of het - samen afgesproken - beleid uit te voeren. 
 
Bob van der Meer
E2V2
www.pesten.net

Naam boek: Geweld als onderwijsprobleem
Auteur        : Bob van der Meer
Uitgever     : Europees Expertisecentrum voor Veiligheid
ISBN            : 978 90 809190 0 6
NUR-code  : 775  
Pagina’s      : 51
Jaar             : 2012 
Soort           : Via www.pesten.net te downloaden
Prijs             : Gratis 
© 2019 Bob van der Meer