Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Lichamelijke Opvoeding | Afdrukken |  E-mail

Inleiding

Het decembernummer 2013 van De Lichamelijke Opvoeding, vakblad voor leerkrachten Lichamelijke Opvoeding, is een special over Veiligheid. Hierin is van mijn hand het artikel Expertisecentrum Geweld opgenomen. Op het einde ervan beloof ik de voor dit artikel geraadpleegde litetatuur op mijn site te plaatsen, alsmede achtergrondinformatie voor de docent Lichamelijke Opvoeding over pesten en aanpakmogelijkheden.
Hieronder eerst de literatuurverwijzingen. Later, daaronder, de achtergrondinformatie.

1 Literatuur behorend bij het artikel Expertisecentrum Geweld
1 Meer, B. van der (1979). Problemen en probleemoplossingsmethode in verband met de doelstelling van het vak Lichamelijke Opvoeding: bevordering van de zin tot samenwerking. Thomas, 20, 1, 13-20 en 33-34; 2, 43-50.
2 Allport, G.W. (1978). ABC's of Scapegoating. Chicago: Central Y.M.C.A.-College, 8-ste herziene druk.
3 De bronnen voor het zondebokfenomeen als groepsverschijnsel, maatschappelijk verschijnsel en als verschijnsel van alle tijden zijn te vinden in: Meer, B. van der (1988). De zondebok in de klas. Nijmegen: Berkhout BV.
4 Trompetter, H. (2009). Pesten onder bejaarden. Nijmegen: Radbout Universiteit.
5 Meer, B. van der (1978). Het zondebokfenomeen in de Lichamelijke Opvoeding. Thomas, 19, 4, 109-118, 167-172, 181-188.
6 Baarzen, B. van (1993). Geen slag in de lucht. Zelfverdediging als primaire preventie van seksueel geweld. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Sociale Psychologie.
7 Olweus, D. (1987). Bully/victim problems among schoolchildren in Scandinavia. In: J.P. Myklebust & R. Ommundsen (red.). Psykologprofesjonen mot ar 2000, 395-413. Oslo: Universitetsforlaget.
8 Meer, B. van der (2000-3). School en geweld, oorzaken en aanpak. Assen: Van Gorcum.
9 Meer, B. van der (2012). Geweld als onderwijsprobleem. Rosmalen: E2V2, website www.pesten.net.
Dit boek staat in de rubriek Gratis op de website www.pesten.net (vijfde kolom verticaal) en is daarvandaan, door middel van twee keer op Afdrukken (rechtsboven) te klikken, te downloaden. Wanneer meerdere docenten van eenzelfde school het boek downloaden is het advies het te downloaden, te plaatsen op het beveiligde intranet van de school, waarvandaan het slechts kan worden ingezien en niet gedownload. Het beste zou het zijn wanneer het vak Lichamelijke Opvoeding in de gelegenheid wordt gesteld alle op deze site verzamelde informatie te mogen inzien en te gebruiken.
10 Een korte uitwerking van de drie eisen voor een goede aanpak van pesten zijn in de rubriek Een goede aanpak van pesten: drie eisen, te vinden in de tweede verticale kolom op de homepage van www.pesten.net.

2 Achtergrondinformatie over pesten voor docenten Lichamelijke Opvoeding
Hieronder wordt in de nabije toekomst voor docenten Lichamelijke Opvoeding achtergrondinformatie over pesten geplaatst.
Deze informatie is in eerste instantie afkomstig uit mijn in 1988 verschenen boek De zondebok in de klas. De werkwijze hierbij is als volgt. Hieronder zullen titels verschijnen. Wanneer men erop klikt, verschijnt de tekst, die door twee keer op Afdrukken (rechtsboven op de pagina) te klikken wordt geprint. Daarna zullen andere onderwerpen aan de orde worden gebracht, die allen te maken hebben met bestaande en mogelijke nieuwe werkzaamheden van de docent Lichamelijke Opvoeding op het gebied van veiligheid en geweld. En tot slot zou ik graag willen zien dat voor allen die zich met het vak Lichamelijke Opvoeding bezighouden een beveiligd intranet wordt gemaakt, op welk net niet alleen informatie wordt gegeven, maar waar ook informatie met elkaar kan worden uitgewisseld.


 
© 2018 Bob van der Meer