Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Pesten en mediation | Afdrukken |  E-mail

De vraag die hieronder beantwoord wordt is of mediation een geschikte methode is bij pesten. Het antwoord zal zijn dat mediation om een aantal redenen in pestsituaties niet toegepast mag worden. De redenen hiervoor zijn de volgende:

1 Definitie pesten
Pesten kan als volgt worden gedefinieerd: 'Pesten op het werk is structureel lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een of meer medewerkers ten opzichte van in de meeste gevallen één collega, die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen. Het geweld is intentioneel. Het doel ervan is het slachtoffer zodanig af te zwakken dat het wordt uitgeput en kan worden afgemaakt'.
Pesten is vergelijkbaar met de werkwijze van jakhalzen die uit een groep prooien de zwakste uitkiezen: jong, oud, kreupel, zwanger; het slachtoffer afzonderen, afmatten, doden en verslinden. Dit is een van de betekenissen van mobbing (1). 

2 Kenmerken van pesten
De kenmerken van pesten zijn: het is structureel van aard, het machtsevenwicht is ongelijk, het slachtoffer mag niet (meer) voor zichzelf opkomen en het ondervindt in de meeste gevallen zeer negatieve gevolgen van zijn 'behandeling' (2).
De kenmerken van pesten zijn de kenmerken, zoals die ook zijn aangetoond bij kindermishandeling, seksueel misbruik, aanranding, verkrachting, vrouwenmishandeling, seksuele intimidatie en huiselijk geweld (3). 

3 Gevolgen van pesten
De gevolgen van pesten zijn desastreus. Een aantal vastgestelde gevolgen zijn: eetstoornissen, burn-out, automutilatie, drankmisbruik, drugsgebruik, psychosomatische klachten, post traumatisch stress stoornis, depressie en overwegingen of pogingen tot zelfdoding (4).
Deze gevolgen zijn in veel gevallen dezelfde gevolgen als bij kindermishandeling, seksueel misbruik, aanranding, verkrachting, vrouwenmishandeling, seksuele intimidatie en huiselijk geweld (5). 

4 Pesten een strafbaar feit
Geweld met als doel een of 'de ander' af te maken, is een strafbaar feit. Een strafbaar feit moet worden geconstateerd, waarna vervolging van de dader dient plaats te vinden. 

5 Constatering van pesten
Alhoewel vaak wordt gesteld dat pesten op het werk moeilijk vast te stellen is, bestaat er een methode die, met behulp van vijf objectieve instrumenten, pesten kan vaststellen (6).

Conclusie
Zoals mediation niet wordt toegepast bij vormen van geweld als kindermishandeling, seksuele misbruik, aanranding, verkrachting, vrouwenmishandeling, seksuele intimidatie en huiselijk geweld, kan het ook niet worden toegepast bij pesten op het werk.

Noten
1 Een andere betekenis van mobbing is the mob, de maffia.
2 Deze vier kenmerken zijn afkomstig uit: Allport, G.W. (1978). ABC's of Scapegoating. Chicago: Central Y.M.C.A-College, 8-ste herziene druk.
Allport, de vader van de Sociale Psychologie in de Verenigde Staten van Amerika, werd na de Tweede Wereldoorlog gevraagd de Shoah te verklaren. Zijn verklaring was als volgt. Mensen gaan op twee manieren met elkaar om: op vriendschappelijke en vijandige manier. De omslag van vriendschappelijk naar vijandig ligt bij sympathie/antipathie. Als men niets doet aan antipathie leidt dat 'vanzelf' tot vooroordelen. Als niemand iets tegen bestaande vooroordelen doet, leidt dat tot discriminatie. En als niemand iets aan discriminatie of discriminatoire maatregelen doet, leidt dit tot het zondebokfenomeen of -mechanisme, het verschijnsel dat mens en dier slachtoffer (nodig) hebben. Daarnaast onderscheidde hij de vier kenmerken van het tegen de Joden uitgeoefende geweld.
3 Bij alle vormen van geweld, waaronder kindermishandeling, seksueel misbruik, aanranding, verkrachting, vrouwenmishandeling, seksuele intimidatie en huiselijk geweld, zijn de vier kenmerken te onderscheiden.
4 De overeenkomsten tussen de gevolgen van pesten op het werk met de gevolgen van kindermishandeling, seksueel misbruik, aanranding, verkrachting, vrouwenmishandeling, seksuele intimidatie en huiselijk geweld zijn beangstigend.
5 Leymann, H (1994). Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
6 De vijf objectieve instrumenten die ik gebruik om vast te stellen of datgene wat een werknemer op het werk heeft meegemaakt, pesten kan worden genoemd zijn twee door Leymann en twee door mij ontwikkelde instrumenten. Het vijfde instrument zijn de rapporten van psycholoog, psychiater en huis-, ARBO- en bedrijfsartsen. In de rubriek Successen informatie over de juridische successen die met behulp van deze methode zijn behaald. 

 
© 2018 Bob van der Meer