Beleidsplan

Beleidsplan tegen pesten
Begin 1994 vroegen de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs (LOBO, NKO, Ouders en Coo, VOO) mij om een een beleidsplan tegen pesten te maken. Op 2 november 1994 gaven ze een persconferentie en brachten daarbij vier producten naar buiten, waaronder een concrete uitwerking van mijn vijfsporenaanpak van pesten.
Sindsdien heb ik dit beleidsplan verfijnd. Het resultaat is het Beleidsplan psychosociale veiligheid basisonderwijs en het Beleidsplan psychosociale veiligheid voortgezet onderwijs/roc. In deze teksten worden nummers genoemd die corresponderen met de nummers in de rubriek Producten (eerste kolom verticaal op www.pesten.net). Op het moment dat de site is of wordt opengesteld, kunnen scholen, met behulp van de content op de site, eigen beleid gaan maken. 

Een eigen beleidsplan, aangepast aan de behoeften van de school
Het beste zou het zijn als ik mijn kennis op dit gebied aan anderen overdraag zodat alle scholen in Nederland, die dit willen, met behulp van een neutraal kader, het Beleidsplan psychosociale veiligheid, in feite een concrete uitwerking van mijn vijfsporenaanpak van geweld en de daarin genoemde proiducten, ieder een eigen beleidsplan psychosociale veiligheid maken.
Hiermee wordt voorkomen dat ze een door de staatssecretaris, Kinderombudsman of het Nederlands Jeugd Instituut verplicht antipestprogramma moeten gaan uitvoeren. Scholen zouden daarentegen zelf beleid moeten gaan maken, aangepast aan de eigen situatie.
De theorie hierachter staat beschreven in het boek Geweld als onderwijsprobleem. Het is de vraag op welke mnaier dit boek zal worden ingezet: als een boek dat voor iedereen beschikbaar wordt gesteld of een boek dat slechts binnen een lerarenopleiding zal worden gebruikt. Informatie hierover zal te zijner tijd in de rubriek Nieuws worden opgenomen.

Pilotscholen
De eerste school in Nederland die op deze manier heeft gewerkt is De Driemaster in Nijmegen.
Drie andere scholen, te weten: De Ark in Bergambacht, De Hogeberg in Den Burg en De Voeëgeltsjang in Hoensbroek, hebben deelgenomen aan een tweede pilot op dit onderwerp. 

Inmiddels hebben de volgende scholen ook op deze manier beleid gemaakt: het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, De Wegwijzer in Schiedam, 't Pänneke in Haalderen en KBS Noorderpoort in Dongen.
De negen scholen voor basisonderwijs van de Stichting Invitare in Cuijk, hebben als eerste de producten op het intranet van de stichting geplaatst, waar ze kunnen worden ingezien. Dit is een primeur.
Hetzelfde voerden twee scholen voor voortgezet onderwijs uit: RK SG St. Canisius in Almelo/Tubbergen en het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen.

Twee andere primeurs
Tot slot van het overzicht twee andere primeurs. De eerste primeur: de directrice van Basisschool Op Dreef in Aardenburg heeft, na openstelling van de producten op de site, twee weken lang producten kunnen inzien en downloaden en met behulp hiervan een eigen beleidsplan samengesteld. En de tweede primeur: het team van de Dalton Basisschool de Kleine Kapitein in Amsterdam heeft, met behulp van het Beleidsplan psychosociale veiligheid (rubriek Gratis, vijfde kolom verticaal op www.pesten.net) en van concrete producten, in één studiedag een eigen beleidsplan psychosociale veiligheid samengesteld.
De onderwerpen waren:
- Invoering in groepen 1-3 van de Fiep Westendorp Foundationkaarten met regels en pictogrammen over goede manieren van omgang met elkaar en rollenspellen uit Het Blauwe Boek in de door de school reeds gehanteerde sociale vaardigheidstraining voor kleuters Goed Gedaan.
- Het door leerlingen van groepen 4-8 met elkaar maken van regels.
- Beleid rond cyberpesten.
- Het betrekken van de ouders bij het veiligheidsbeleid in zijn algemeenheid en pesten in het bijzonder.
- Hulp aan de pester.
- Hulp aan het gepeste kind.
- Overzicht van mogelijkheden om buitensluiten door kinderen van elkaar zoveel als mogelijk te voorkome.
- Lessuggesties om ongewenste omgangsvormen van leerlingen met elkaar aan de orde te stellen.
Iedere groep maakte beleid dat in het Beleidsplan werd opgenomen, waarna de hierbij noodzakelijke informatie op het intranet van het team werd opgeslagen. Tot slot hiervan werd een druk bezochte avond voor de ouders verzorgd.

Evaluatie
Twee scholen voor basisonderwijs die met mijn werkwijze in vroeg stadium zijn begonnen hebben mij gemaild. Hun evaluatieve opmerkingen zijn te vinden in de rubriek Evaluatie, Satcha van Ampt en Leny Kudiwa-Peeters.
En tot slot. De vertrouwenspersoon van de eerder genoede school voor voortgezet onderwijs, De Hogeberg in den Burg, Anneke ter Borg, welke school door toedoen van Anneke al in 1994 startte met een door mij voorgestane structurele aanpak, gaf in het Schooljournaal nummer 1, d.d. 11-01-2014, informatie over haar aanpak.

Artikel afkomstig van www.bobvandermeer.info:
http://www.bobvandermeer.info/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=80

© Bob van der Meer, 2018
© Alle rechten voorbehouden
© Bobvandermeer.info, 16.12.2018 16:09
http://www.bobvandermeer.info