Productenoverzicht

Hieronder het overzicht van de producten die op de website www.pesten.net zijn of nog moeten worden geplaatst. Achter de titels van de producten wordt aangegeven onder welke component en/of strategie ze thuishoren. Een aantal producten is nog in voorbereiding. Zodra ze gereed zijn, wordt de mededeling ‘in voorbereiding’ weggehaald.
Het overzicht bevat, naast boeken, artikelen en columns, ook veel beantwoorde vragen van ouders. Een aantal vragen is concreet gesteld en een nog groter aantal, te beginnen bij nummer 177, is gebracht onder de noemer Ouders van een school voor basis- of voortgezet onderwijs, gevolgd door de plaatsnaam. De vragen en antwoorden zijn het resultaat van de naar schatting tussen de 500 en 600 lezingen die ik voor ouders en teams 's avonds heb gegeven en nog steeds geef. 

001 Publicatieoverzicht pesten (component 1).
002 Mijn kind wordt gepest, vooral psychisch. Hij zei laatst dat er dagen zijn dat niemand met hem praat. De mentor heb ik hierover op de hoogte gesteld, met het vriendelijke verzoek discreet te zijn. De mentor confronteerde de dag daarop de klas met hun gedrag. Wat kan je hier als ouderg verder mee? Wat is een goed beleid? (component 1, faq ouder).
003 Gevolgen van pesten (component 1).
004 Pesten en attitudeverandering (componenten 1-3; strategieën 1-3).
005 Elke leerling een mentor (component 1, column)
006 Zes voorwaarden voor een veilige school (component 1, column).
007 Spijbelen en voortijdig schoolverlaten (component 1, column).
008 Terreur (component 1, column).
009 Ontwikkelingen op het gebied van pesten (component 1).
010 Onderzoeksresultaten pesten (component 1).
011 Gevolgen van pesten voor slachtoffers (component 1, component 2).
012 Signalen van pesten (component 1).
013 Directe signaleringsmogelijkheden (component 1).
014 Indirecte signaleringsmogelijkheden (component 1).
015 De rol van de leerkracht (component 1).
016 Checklist psychosociaal schoolveiligheidsbeleid (component 3, checklist).
017 Projecten en leskofferss(component 1, column).
018 Ruzie (component 1, column).
019 Probleemoplossen (component 1, column).
020 Consequenties (component 1, column).
021 Huisbezoek (component 1, column).
022 Regeling machtsmisbruik (component 3, beleidsplan).
023 Oorzaken van geweld (component 1).
024 Schoolgebonden en schooloverstijgende activiteiten om geweld aan te pakken (component 3).
025 Aanpak van pesten, de niet-confronterende methode, Allans methode (component 1, lessuggestie).
026 Aanpak van pesten, de niet-confronterende methode, een gedeelte van een les Lichamelijke Opvoeding (component 1, lessuggestie).
027 Aanpak van pesten, de niet-confronterende methode, een tekenopdracht over kindermishandeling (component 1, lessuggestie).
028 Aanpak van pesten, de niet-confronterende methode, Stanfords methode (component 1, lessuggestie).
029 Lees- en voorleesboeken over pesten (component 1, lessuggestie; component 2; strategie 1, strafsuggesties).
030 Straffenoverzicht (component 2; strategie 1, strafsuggestie).
031 Verschillen tussen pesten en plagen (component 1).
032 Gesprek met de pester (component 2; strategie 1).
033 Welke kinderen een grote kans lopen pester te worden (component 1).
034 Focused interview (component 1, component 2).
035 Sociale vaardigheidstrainingen (component 1).
036 Beleidsplan psychosociale veiligheid basisonderwijs (component 3, beleidsplan).
037 Beleidsplan psychosociale veiligheid voortgezet onderwijs/bve (component 3, beleidsplan).
038 Brief/gevalsbeschrijving van ex-slachtoffer (component 2, brief, gevalsbeschrijving).
039 Ik ben een ouder van een gepest kind. Het pesten duurt al jaren. Ik ga ervan uit dat iedereen zijn/haar best doet. Zelfs mijn kind dat nu een sociale vaardigheidstraining volgt. Dit duurt al vanaf groep 3. Ze zit nu in groep 6. Waarom moet je als ouder steeds aan de bel trekken? Stopt dit? Misschien kunnen leerkrachten hier landelijk cursussen voor gaan volgen of andere specialisten inhuren. Het werk van leerkrachten gaat toch wel iets verder dan staartdelingen, of niet soms? En als we zo goed weten waar de oorzaken van pesten liggen, waarom weten we deze dan niet te voorkomen? Is dat maatschappelijke onwil? (component 1, faq ouder).
040 Welke kinderen een grote kans lopen gepest te worden (component 1).
041 Het belang van het vak Lichamelijke Opvoeding: de status van het vak (component 1, column).
042 Aanpak van geweld op school en in de maatschappij (component 1).
043 Aanpak van pesten. Preventief: aandacht voor samenwerking (component 1).
044 Aanpak van pesten. Preventief: aandacht voor geldingsdrang en agressiviteit (component 1).
045 Aanpak van pesten. Preventief: aandacht voor anonimiteit (component 1).
046 Het belang van het vak Lichamelijke Opvoeding: kiezen en gekozen worden (component 1, column).
047 Regels van leerlingen van de Prinses Julianaschool in Rotterdam-Noord (component 3, regels; strategie 2).
048 Oudervragenlijst Prinses Julianaschool in Rotterdam-Noord (component 1, oudervragenlijst).
049 Adviezen aan ouders van pesters (component 1, adviezen ouders pesters).
050 Adviezen aan ouders van gepeste kinderen (component 1, adviezen ouders gepeste kinderen).
051 Adviezen aan ouders van de rest van de klas (component 1, adviezen ouders rest van de klas).
052 Uit het dagboek van een zondebok (component 2, dagboek, gevalsbeschrijving).
053 Een meisje van 15 (component 2, brief, gevalsbeschrijving).
054 Een vrouw van 20 (component 2, brief, gevalsbeschrijving).
055 Een moeder over haar zoon (component 2, brief, gevalsbeschrijving).
056 Het belang van het vak Lichamelijke Opvoeding: acht argumenten (component 1, column).
057 Rollenspel Carmen als zondebok (component 2, lessuggestie).
058 Workshops voor leerkrachten, leerlingen en ouders (componenten 1-3; strategieën 1-3, workshop).
059 Hulp aan de pester (component 2; strategie 1, strategie 2).
060 Sociale vaardigheidstraining voor pesters (strategie 2).
061 Contract school-ouders (component 3; strategie 2).
062 Aanpak van pesten, oorzaken van mislukking (component 1, artikel).
063 De gevolgen van pesten (component 1, component 2, toespraak, Vlaams Parlement).
064 De No Blame Methode (component 1, artikel).
065 Uitspraak rechter 1 (component 1, jurisprudentie).
066 Stop digitaal pesten (component 1, toespraak, SIRE-campagne tegen elektronisch pesten).
067 Pesten in cyberspace (component 1, interview, VPRO-gids).
068 Talpa’s treiterexperiment (component 1, interview, Leeuwarder Courant).
069 De jeugd bewapent zich (component 1, interview, Panorama).
070 Je kind wordt gepest (component 1, interview, Trouw).
071 Hulp aan pesters voorkomt criminaliteit (component 1, column, Ministerie van Justitie).
072 Waar zit de grens? (component 1, interview, De Telegraaf).
073 Problemen op school worden te vaak ad hoc aangepakt (component 1, ingezonden brief, Friesch Dagblad).
074 Scholen doen te weinig tegen pesten (component 1, interview, Trouw).
075 Hatemails, sms-terreur, schelden via messenger. Wordt u of uw kind ook gepest via internet? (component 1, interview, Margriet).
076 Het enige wat kinderen willen is veilig zijn (component 1, component 2, interview, Ouders en School).
077 Boekbespreking School en geweld, oorzaken en aanpak (component 1, recensie).
078 Zes voorwaarden voor een veiliger school (component 1, ingezonden brief, Reformatorisch Dagblad).
079 Pleger zedenmisdrijven zijn vroeger vaak gepest (component 1, interview, Spits).
080 Schietpartij als in Erfurt kan ook hier (component 1, interview, De Volkskrant).
081 Mohamed heeft nog oranje haar, maar wordt minder gepest (component 1, artikel, De Volkskrant).
082 Nederland rijp voor Erfurt? (component 1, commentaar, De Volkskrant).
083 Voorwoord Zwartboek over pesten op school (component 1, voorwoord).
084 Piaget’s theorie over regels en moreel gedrag (component 1, component 3, regels en moreel gedrag).
085 Een mogelijke relatie tussen de Sociogrammethode en de Schoolvragenlijst (component 1, component 2, sociogrammethode; strategie 3: sociometrische statustypen).
086 Door mijn klas word ik genegeerd en buitengesloten. Is dit pesten? (component 1, faq leerling).
087 Ik word op school gepest (component 1, faq leerling).
088 Ik word op school gepest, maar durf het niet aan mijn ouders of leraar te vertellen (component 1, faq leerling).
089 Een klasgenoot wordt regelmatig op school gepest (component 1, faq leerling).
090-1 Een leraar mag mij niet. Ik word regelmatig door hem voor de klas voor schut gezet en ervaar dit als pesten. Mijn klasgenoten zijn het met me eens. Ik heb hierover met de leraar gepraat, maar hij zegt dat ik het me allemaal verbeeld (component 1, faq leerling).
090-2 Ik ben uitgepraat met de school van mijn kind over het pestprobleem. Ik heb begrepen dat het mogelijk is een klacht tegen de school in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de school. Hoe gaat dat in zijn werk en wat kan of mag ik van een dergelijke commissie verwachten? (component 1, faq ouder).
090-3 Tegen de school van mijn kind heb ik een klacht ingediend bij een onafhankelijke klachtencommissie. De klacht is ongegrond verklaard, waarmee ik het niet eens ben (component 1, faq ouder). 
091-1 Mijn kind wordt op school gepest. Ik heb diverse gesprekken met de leerkracht(en) en de directeur gevoerd, maar ze doen niets (component 1, faq ouder).
091-2 Mijn kind wordt op school gepest. Ik heb diverse gesprekken met de leerkracht en de directie gevoerd, maar er wordt niets aan gedaan om het probleem op te lossen. De school heeft te kennen gegeven met mij niet meer over het probleem te willen spreken (component 1, faq ouder).
091-3 Het is bekend dat mijn kind op school wordt gepest. Ik heb al diverse gesprekken met de leerkracht en de directeur gevoerd, maar het probleem wordt niet serieus genomen. Ik zou mijn kind graag overplaatsen naar een andere school, maar het probleem doet zich voor dat deze te veraf ligt van onze huidige woonplaats (component 1, faq ouder).
091-4 Ik heb twee kinderen op dezelfde school. Mijn zoon wordt erg gepest, mijn dochter gelukkig niet. De school heeft niets tegen het pesten ondernomen en is zelfs geïrriteerd geraakt over mijn klacht. Moet ik nu ook voor mijn tweede kind uitzien naar een andere school? (component 1, faq ouder). 
092 Mijn kind gaat de laatste tijd met tegenzin naar school. Haar cijfers kelderen. Ze heeft daarnaast veel last van eet- en slaapproblemen en sluit zich na schooltijd het liefst in haar kamer op. Gesprekken met de leerkracht geven geen uitsluitsel dat er iets aan de hand is met mijn kind. Ik heb echter het vermoeden dat mijn kind het slachtoffer is van pesten (component 1, faq ouder).
093 Mijn kind wordt gepest. De school heeft de nodige maatregelen getroffen waardoor mijn kind niet meer wordt gepest. Buiten de school gaat het echter gewoon door (component 1, faq ouder).
094 Regels voor de leerlingen van groepen 1 en 2 van de Openbare Basisschool de Krullevaar in Nieuwegein (component 3, regels).
095 Convocatietekst lezing voor ouders basisonderwijs (componenten 1-3).
096 CR-Rom Sociogrammethode (component 2; strategie 3, cd-rom, in voorbereiding).
097 Brochure Sociogrammethode, adviezen voor afname en begeleiding (component 2; strategie 3, brochure, pdf, in voorbereiding).
098 CD-Rom Signaleringsinstrument risicoleerlingen (strategie 3, cd-rom, in voorbereiding).
099 Brochure Signaleringsinstrument risicoleerlingen, achtergronden en verantwoording (strategie 3, brochure, pdf, in voorbereiding).
100 Brochure Normen en waarden, een concrete aanpak voor het basisonderwijs (componenten 1-3, strategieën 1-3, brochure, pdf).
101 Convocatietekst lezing voor ouders voortgezet onderwijs (componenten 1-3).
102 Hulp aan slachtoffers (component 1).
103 Mijn kind wordt in een groep dwarsgezeten door een dominant meisje dat een grote invloed op andere kinderen uitoefent, waaronder op mijn kind. De leerkracht accepteert de manier waarop dit meisje met anderen omgaat en geeft als reactie dat ze niet zo lekker in haar vel zit en dat de leerstof te zwaar is. Er wordt totaal voorbijgegaan aan de invloed van het betreffende meisje (component 1, faq ouder).
104-1 Mijn zoon werd erg gepest en de school deed niets. Inmiddels hebben wij hem op een nieuwe school geplaatst en begint het pesten opnieuw. Wat is er mis met mijn kind? Wat kan ik er aan doen? (component 1, faq ouder).
104-2 Mijn zoon wordt erg gepest en heb dit gemeld bij de leerkracht. Hij is van mening dat hij een assertiviteitstraining moet volgen en zich aan een aantal tests moet onderwerpen. Ik ben echter van mening dat hij assertief genoeg is. Hij is lid van een aantal sportverenigingen en ik heb nooit gemerkt dat het hem aan assertiviteit ontbreekt. Het ondergaan van een aantal tests doet het voorkomen alsof mijn kind anders is dan zijn klasgenootjes (component 1, faq ouder).
105 Op school worden regelmatig werkstukken en tekeningen van mijn dochter beschadigd of vernield door een medeleerling. Ze heeft hierover geklaagd bij de leerkracht, maar die heeft het afgedaan met: een ongelukje, een plagerijtje. Wie heeft gelijk? (component 1, faq ouder).
106 De zoon van een bestuurslid van de school pest voortdurend mijn dochter. De leerkracht en de directie hebben regelmatig toezeggingen gedaan om het pesten te onderzoeken en maatregelen te treffen, maar er is tot op heden niets gebeurd (component 1, faq ouder).
107 Mijn kind wordt al tijden door een medeleerling zwaar gepest. De school heeft de nodige maatregelen getroffen, maar hij zet het pestgedrag buiten school gewoon door. Ik heb getracht om een gesprek met de ouders van de pester te voeren. Zij beweren dat mijn kind met pesten begint en willen verder geen gesprek met mij voeren (component 1, faq ouder).
108-1 Mijn kind is onlangs gepest en heeft last van faalangst en weinig zelfvertrouwen (component 1, faq ouder).
108-2 Mijn kind wordt regelmatig om haar uiterlijk gepest/ uitgescholden. Hoe krijg je als ouder je gepeste kind zo ver dat ze zichzelf wel mooi en intelligent vindt en niet dom en lelijk, zoals een aantal klasgenoten beweert? (component 1, faq ouder).
109 Mijn kind is lange tijd gepest. De school en de huisarts hebben het advies gegeven om mijn kind onder behandeling van een psycholoog te plaatsen. Zelf heb ik hiermee in het verleden slechte ervaringen opgedaan (component 1, faq ouder).
110 Ik word regelmatig uitgescholden om mijn lichamelijke handicap. Ik heb dit aan mijn leerkracht verteld, maar hij zegt me dat ik me er niets van aan moet trekken. Het uitschelden blijft maar doorgaan en de leerkracht zegt er niets van (component 1, faq leerling).
111 Mijn kind wordt nog steeds gepest. Hij voelt zich eenzaam en is altijd alleen (component 1, faq ouder).
112 Tijdens de gymles wijst de leerkracht altijd twee aanvoerders aan om groepjes te kiezen. Mijn kind wordt altijd als laatste gekozen en wil niet meer naar gym (component 1, faq ouder).
113 Mijn kind wordt al lange tijd gepest. Het durft niet meer naar school omdat de school het probleem niet aanpakt. Een gesprek met de leerplichtambtenaar heeft ook niets opgeleverd en stelt dat mijn kind gewoon weer naar school moet, omdat de school een uitstekende naam heeft. Aan het probleem van mijn kind wordt echter niets gedaan (component 1, faq ouder).
114 Mijn kind wordt op school gepest, maar door de leerkracht ontkend. Binnenkort gaat de klas op reis, maar mijn kind heeft hier geen zin in uit angst ook nu weer gepest te worden. Moet ik dit serieus nemen? (component 1, faq ouder).
115 Mijn kind wordt al lange tijd op school gepest en heeft dit al een paar keer aan de vertrouwenspersoon gemeld. Tot op heden is door deze vertrouwenspersoon niets aan het probleem gedaan. Met de vertrouwenspersoon heb ik contact opgenomen. Zijn antwoord was dat er weinig tijd voor de melding was (component 1, faq ouder).
116 Waarom word juist ik gepest? (component 1, faq leerling).
117-1 Mijn kind pest. Ik heb hem hierop aangesproken, maar mijn echtgenoot ziet geen kwaad in de daden van ons kind, want hij was vroeger ook zo. Het resultaat is dat mijn zoon gewoon doorgaat met pesten (component 1, faq ouder).
117-2 Van school heb ik vernomen dat mijn kind veelvuldig pest. Gesprekken van de school en die van mijn kant hebben geen effect op mijn kind. Wat kan ik doen en wat kan de school doen? (component 1, faq ouder).
118 Ik word op school veel gepest. Mijn ouders zeggen dat ik gewoon terug moet pesten (component 1, faq leerling).
119 Kan ik door mijn kind goed op te voeden voorkomen dat het gepest wordt of pester wordt? (component 1, faq ouder).
120 Ik geef mijn kinderen het volgende advies: "Als je wordt gepest of uitgescholden, moet je hier niet op reageren. De lol bij de pesters is er dan snel van af”. Is dit een goed advies? (component 1, faq ouder).
121 Ik word al een hele tijd gepest en ben daardoor depressief. Wat heeft het leven nog voor zin ?(component 1, faq leerling).
122 Ik ben docente op een vmbo-school. Op deze school komt pesten veel voor. Ik ben daarom op zoek naar lesmateriaal om leerlingen duidelijk te maken wat voor ernstige gevolgen ‘onschuldige’ pesterijen hebben (component 1, faq leerkracht).
123 Zou het van een school of een leerkracht een goed advies zijn om de pester proberen te laten zien, voelen en begrijpen wat deze aanricht? (component 1, faq leerkracht).
124 Mijn kind wordt op school gepest. Ik heb hier met de leerkracht over gesproken en deze heeft als antwoord gegeven dat het bij het groter worden hoort (component 1, faq ouder).
125 Ik ben homo. Mijn familie weet het niet. Een aantal klasgenoten wel. Ze pesten en chanteren me ermee. Wat moet ik doen? (component 1, faq leerling).
126 Ik ben veel gepest en heb dit nooit echt kunnen verwerken. Ik haat mezelf en verwond me hierom regelmatig (component 1, faq leerling).
127 Spreekbeurt over pesten (component 1, component 2; in voorbereiding).
128 Het geloof in de rechtvaardige wereld (component 1, artikel, Psychologie, scan).
129 De zondebok in de klas (component 1, artikel, De Lichamelijke Opvoeding, scan).
130 Bully/victim problems among schoolchildren in Scandinavia (component 1, artikel, Psychologprofesjonen mot ar 2000, scan).
131 De zondebok in de klas (component 1, artikel, Handboek Leerlingbegeleiding, scan).
132 Een goed bewaard groepsgeheim: de zondebok (component 1, artikel, School en Godsdienst, scan).
133 Het zondebokfenomeen op school (component 1, bijdrage aan Gelukkig op school? Emotionele stoornissen en het functioneren op school, scan).
134 Pesten op school (component 1, artikel, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, scan).
135 School en peers; pesten op school (component 1, artikel, Handboek Jeugdgezondheidszorg, scan).
136 Pestkoppen en zondebokken (component 1, artikel, Het Schoolblad, scan).
137 Stephan is niet zo populair (component 1, artikel, School, scan).
138 Een vijfsporenaanpak van het zondebokfenomeen op school (component 1, artikel, Nederlandse Vereniging voor Adolescentenzorg, scan).
139 De effectiviteit van pestprojecten, Oom Dagobert draagt ook een bril (component 1, artikel TJJ, scan).
140 Aanpak van het pestprobleem op school (component 1, artikel, Rekenschap, scan).
141 Geef de gepeste weer aan zichzelf terug (component 1, arikel, Taak, scan).
142 Pesten hoort er niet bij (component 1, artikel, WODC, scan).
143 De ouderorganisaties pikken het niet meer (component 1, artikel, Zeg, scan).
144 Te klein om te pesten? De zondebok in de kleuterklas (component 1, artikel, Kleuters en Ik, scan).
145 Reconstructie: de dood van een scholier. Die Leiden des jungen Wagners (component 1, component 3, artikel, HP/De Tijd, scan).
146 Pestperikelen (component 1, artikel, HP/De Tijd, scan).
147 Attitudeverandering door middel van pestprojecten (component 1, bijdrage aan Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen: indicaties, effecten, knelpunten, scan).
148 Sarren, jennen en treiteren (component 1, artikel, Jonas, scan).
149 Wat kan ik doen als mijn zoontje op school gepest wordt? (component 1, artikel, Margriet, scan).
150 Nederlandstalige pestinterventieprogramma’s (component 1, artikel, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, scan).
151 Pesten op school, lessuggesties voor leerkrachten (component 1, component 3, boek, pdf, in voorbereiding).
152 Begeleiding van instroomleerlingen (component 1, component 2, in voorbereiding).
153 Pictogrammen en regels van de Fiep Westendorp Foundation (component 3).
154 Pesten en kindermishandeling (component 1, artikel, scan).
155 Columns over (de aanpak van) pesten/ongewenste omgangsvormen tussen leerlingen voor het blad voor de ouders (component 1, columns). 
156 De zondebok in de klas (component 1, component 2, boek, in voorbereiding, scan).
157-1 Mijn kind zit in groep 1 van het basisonderwijs. Regelmatig komt hij thuis met blauwe plekken. Als ik vraag hoe dat komt, weet hij het niet. Ook aan de leerkracht heb ik dezelfde vraag gesteld. Zij weet ook niet hoe dat komt. Als niemand het weet, hoe kom ik er dan achter? (component 1, faq ouder).
157-2 Mijn kind komt regelmatig onder de blauwe plekken thuis. De school doet niets. Heeft het zin om aangifte tegen de pester(s) te doen? (component 1, faq ouder).
158 Voorbeeld van regels van brugklasleerlingen (component 3).
159 Een leerling in mijn klas wordt gepest. Ik heb diverse gesprekken met de pesters gevoerd, maar het pesten gaat gewoon door (component 1, faq leerkracht).
160 Adviezen voor de verbetering van de relaties tussen ouders en school (component 3).
161 Kinderen en pesten, wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen (component 1, component 2, boek, pdf, in voorbereiding).
162 Risicofactoren van het Signaleringsinstrument Risicoleerlingen (component 1; strategie 3).
163 Visuele weergave van het verklaringsmodel van geweld, zoals opgenomen in school en geweld, oorzaken en aanpak (component 1).
164 Afname Sociogrammethode en Signaleringsinstrument Risicoleerlingen (component 1, component 2).
165 Automatisch opslaan van chats (component 1).
166 Afname Schoolvragenlijst (component 1).
167 Overzicht van schoolgerelateerde strafbare feiten (component 1; strategie 1, in voorbereiding).
168 Omgangsregels tussen leerlingen: argumenten voor en tegen positief dan wel negatief geformuleerde regels (component 3).
169 Pesten bij kinderen, adviezen aan volwassenen (component 1, component 2, boek, in voorbereiding, scan.
170 Mogelijke oorzaken van geweld, volgens Ewoud Roeders (component 1).
171 Lessenserie over geheimen en kindermishandeling (strategie 3, in voorbereiding).
172 Redenen waarom kinderen niet aan hun ouders of leerkracht durven vertellen dat ze gepest worden (component 1, in voorbereiding).
173 Lessen over 'anders zijn' (component 1, component 2, in voorbereiding).
174 Weerbaarheidstraining voor gepeste of sociaal angstige leerlingen en sociale vaardigheidstraining voor notoire pesters door middel van budotechnieken (strategie 2).
175 Informatie over regels (component 3).
176 Pabo-module, een vorm van machtsmisbruik, werkboek voor studenten (componenten 1, 2 en 3; strategieën 1, 2 en 3).
177 Ouders van een school voor voortgezet onderwijs in Schiedam: vragen en antwoorden (component 1).
178 Docenten van een school voor horecaopleidingen in Antwerpen: vragen en antwoorden (component 1).
179 Ouders van een school voor basisonderwijs in Schiedam: vragen en antwoorden (component 1).
180 Ouders van een school voor basisonderwijs in Nijmegen: vragen en antwoorden (component 1)..
181 Ouders van een school voor basisonderwijs in Barneveld: vragen en antwoorden (component 1).
182 Docenten van scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht: vragen en antwoorden (component 1).
183 Ouders van een school voor basisonderwijs in Hoensbroek: vragen en antwoorden (component 1).
184 Studenten Journalistiek: vragen en antwoorden (component 1).
185 Vragen van de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer over pesten beantwoord (component 1).
186 Ouders van een school voor basisonderwijs in Zwolle: vragen en antwoorden (component 1).
187 Docenten van een school voor voortgezet onderwijs in Oss: vragen en antwoorden (component 1).
188 IB-er van een school voor basisonderwijs in Rotterdam: vragen en antwoorden (component 1).
189 Leerlingen van een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam: vragen en antwoorden (component 1).
190 Ouders van een school voor voortgezet onderwijs in Veldhoven: vragen en antwoorden (component 1).
191 Docenten van een school voor voortgezet onderwijs in Leiden: vragen en antwoorden (component 1).
192 Ouders van een school voor basisonderwijs in Bleiswijk: vragen en antwoorden (component 1).
193 Studenten van een Pabo in Leiden: vragen en antwoorden (component 1).
194 Ouders van een school voor basisonderwijs in Ammerzoden: vragen en antwoorden (component 1).
195 Achtergrondinformatie voor ouders: boekje van 46 pagina's (componenten 1, 2 en 3; strategieën 1, 2 en 3).
196 Ouders van een school voor basisonderwijs in Beek en Donk: vragen en antwoorden (component 1).
197 Ouders van een school voor voortgezet onderwijs op Texel: vragen en antwoorden (component 1).
198 Ouders van een school voor basisonderwijs in Leiden: vragen en antwoorden (component 1)
199 Ouders van een school voor voortgezet onderwijs in Krimpen aan den IJssel: vragen en antwoorden (component 1).
200 Brochure Normen en waarden, een concrete aanpak voor het voortgezet onderwijs (component 1, component 3, regels, brochure, pdf).
201 Ouders van een school voor basisonderwijs in Hoorn: vragen en antwoorden (component 1).
202 Ouders van een school voor voortgezt onderwijs in Nijmegen: vragen en antwoorden (component 1).
203 Cyberpesten: vragen en antwoorden (component 1).
204 Ouders van een school voor basisonderwijs in Kaatsheuvel: vragen en antwoorden (component 1).
205 Ouders van een school voor basisonderwijs in Kampen: vragen en antwoorden (component 1).
206 Leerlingen van een school voor voortgezet onderwijs: vragen en antwoorden (component 1).
207 Drie-en-dertig vragen van docenten van een school voor voortgezt onderwijs in Leiden (component 1).
208 Ouders van een school voor voortgezet onderwijs in Druten: vragen en antwoorden (component 1).
209 Docenten van een school voor horecaopleidingen in Antwerpen: beantwoording van nog niet beantwoorde vragen (component 1).
210 Ouders en docenten van een school voor voortgezet onderwijs in Spijkenisse: vragen en antwoorden (component 1).
211 Pabo-studenten: vragen en antwoorden (component 1).
212 Ouders van een school voor voortgezet onderwijs op Vlieland: vragen en antwoorden (component 1).
213 Ouders van een school voor basisonderwijs in Wilnis: vragen en antwoorden (component 1).
214 Persbericht over onderzoek naar pesten en geweld bij kleuters (component 1).
215 Pictogrammen van de Fiep Westendorp Foundation (FWF): adviezen voor gebruik (component 3).
216 Jeugdartsen in opleiding: vragen en antwoorden (component 1, component 3; strategie 3). 
217 Pesten en kindermishandeling (component 1, strategie 3, in voorbereiding).
218 Pesten en zelfdoding (component 1, in voorberieiding).
219 Voorbeelden van interventies bij de groepsprocesfasen forming, storming en norming (component 2, in voorbereiding).
220 Nameting (component 3).
221 Manuscript Geweld als (onderwijs)probleem (componenten 1-3, strategieën 1-3).
222 Professionalisering van onderwijspersoneel op een structurele aanpak van pesten (componenten 1-3, strategieën 1-3).
223 Mogelijke inhouden van een lezing voor ouders basis- en voortgezet onderwijs (componenten 1-3; strategieën 1-3)..
224 Inhoud column 1 voor het blad/intranet voor ouders (componenten 1-3).
225 Inhoud column 2 voor het blad/intranet voor ouders (componenten 1-3).
226 Inhoud column 3 voor het blad/intranet voor ouders (componenten 1-3).
227 Inhoud column 4 voor het blad/intranet voor ouders (componenten 1-3).
228 Brochure Horen, Zien en niet meer Zwijgen (componenten 1-2).
229 Afname enquête en verwerking gegevens over ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende schoolgeledingen basisonderwijs (component 3).
230 Afname enquête en verwerking gegevens over ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende schoolgeledingen voortgezet onderwijs (component 3).
231 Artikel in De Morgen over de zelfdoding van Lisa vanwege pesten (componenten 1-2).
232 Het 'uitlokgedrag' van slachtoffers (component 1).
233 Activiteiten om buitensluiten tussen leerlingen - zoveel als mogelijk - te voorkomen (component 3).
234 Pesten, gevolgen en aanpak, bijdrage aan het boek Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool (component 1).
235 Verklaringsmodel van geweld (component 1).
236 Toelichting op het verklaringsmodel van geweld (component 1).
237 Soorten pestgedrag (component 1).
238 Wat kan je tegen elektronisch pesten doen? (component 1).
239 Digitaal pesten voorkomen (component 1).
240 Inschakeling van leerlingen als deskundigen (component 1).
241 Online pesten: jongeren ontspoord in de digitale wereld (component 1).
242 De wereld van het cyberpesten (component 1). 
243 Overzicht van toneelstukken over pesten (component 2).
244 Vertonen van een toneelstuk over pesten en het voeren van een gesprek met de leerlingen aan de hand van stellingen.
245 Vertonen van een toneelstuk over pesten en het voeren van een gesprek met de leerlingen over (de gevolgen van) pesten (component 1 en 2).
246 Vertonen van een visuele weergave van de vijf partijen bij pesten en het maken van regels door de leerlingen (componenten 1-3).
247 Terugkoppeling van de enquêteresultaten naar de leerlingen en het maken door de leerlingen van regels (component 3).
248 Adviezen aan docenten over het handhaven van de regels (strategie 1).
249 Overzicht van songs.
250 Overzicht van films. 

Artikel afkomstig van www.bobvandermeer.info:
http://www.bobvandermeer.info/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=89

© Bob van der Meer, 2018
© Alle rechten voorbehouden
© Bobvandermeer.info, 17.12.2018 11:08
http://www.bobvandermeer.info