INHOUDSOPGAVE WEBSITE

www.pesten.net kent een groot aantal rubrieken. Deze rubrieken staan verticaal of horizontaal. Er zijn vijf kolommen verticaal en vier regels horizontaal.
Hieronder treft u – in alfabetische volgorde - de titels van de rubrieken van deze site aan, daaronder de vindplaats op de site (horizontaal of verticaal) en tot slot per trefwoord een korte toelichting. 
Als u gevonden heeft wat u wilde, kunt u niet direct doorschakelen. Als u op [ terug ] klikt, komt u weer op de homepage van de site terecht en klikt u op datgene wat u zocht. 
Zoekt u aanvullende informatie: elke vraag kunt u stellen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  

Aanbod
eerste kolom verticaal
Mijn aanbod is onderverdeeld in twee delen: activiteiten voor alle doelgroepen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs/roc op het gebied van pesten/geweld/psychosociale veiligheid tussen alle schoolgeledingen, en activiteiten voor het bedrijfsleven en organisaties op pesten op het werk.
Het aanbod voor het onderwijs bestaat uit een aantal activiteiten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd.
Als een school voor basis-, voortgezet onderwijs of roc een workshop wil voor specifieke groepen personeelsleden of voor het hele team; als men een lezing voor ouders wil; hulp bij het maken van beleid op het gebied van psychosociale veiligheid; een enquête wenst over mogelijke ongewenste omgangsvormen tussen verschillende geledingen, een adviesgesprek, hulp bij een calamiteit of een inleiding, dan worden deze activiteiten uitgevoerd.
Hetzelfde geldt ook voor het onderwerp pesten op het werk.
Voor het onderwijs zijn de doelgroepen: ouders, leerlingen, leerkrachten van alle onderwijssoorten, studenten van verschillende studierichtingen, vertrouwenspersonen, IB-ers, coördinatoren veiligheid, schoolmaatschappelijk werkenden, vertrouwensinspecteurs, directies, jeugdartsen. jeugdverpleegkundigen, studenten van de Politie Academie en psycholgen in opleiding.
En voor het bedrijfsleven en organisaties: individuele personeelsleden die op het werk worden gepest, leidinggevenden, alle of specifieke afdelingen, (groepen van) vertrouwenspersonen, medewerkers van Bedrijfsmaatschappelijk Werk en P&O.

Aanmelden
eerste kolom verticaal
Wanneer een school, individu of organisatie wil beschikken over de ongeveer 250 op de site geplaatste producten voor pesten op school, kan dat (nog) niet. In de (zeer nabije) toekomst wellicht wel. 
Er zijn verschillende mogelijkheden: het ministerie van OCW maakt dit mogelijk; verschillende belangenorganisaties, zoals AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs, landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs (LOBO, NKO, Ouders en Coo, VOO), NLOO, PO Raad, Stichting Veilig Onderwijs, VO Raad, adviseren het ministerie van OCW dit te doen of doen het zelf; een hogeschool neemt het initiatief een Expertisecentrum Geweld op te richten, waarbinnen pesten, opgevat als structureel lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld tussen leerlingen, als een van de aandachtspunten wordt opgenomen en maken dit voor hun docenten en studenten mogelijk; een belangenorganisatie voor het katholieke, openbare of protestant-christelijke onderwijs faciliteert dit voor hun scholen en opleidingsinstituten.

Aanpak, een goede aanpak van pesten, drie eisen
tweede kolom verticaal
In twee pagina’s de drie eisen voor een goede aanpak van pesten tussen leerlingen onderling. Deze drie eisen kunnen ook worden gesteld aan andere vormen van geweld, zoals pesten op het werk, kindermishandeling, seksueel misbruik, geweld in de sport, huiselijk en seksueel geweld. 

Algemene info 
eerste kolom verticaal
In deze rubriek informatie over de mogelijke oorzaken voor het feit dat pesten nog steeds een probleem is en steeds erger schijnt te worden. 

Allports theorie
tweede regel horizontaal
Wanneer men, bij de aanpak van pesten, uitgaat van Allports theorie, beschikt men over een aanpak voor alle mogelijke geweldproblemen en is een methode die zich slechts richt op de aanpak van pesten hopeloos ouderwets/uit de tijd. 

Antipestbeleid, hulp bij
derde kolom verticaal
Het onderwijs denkt in methoden. Voor rekenen en taal noodzakelijk, voor de aanpak van pesten een probleem: pesten kan namelijk niet door middel van een methode worden aangepakt en opgelost. Daar is attitudeverandering voor nodig. En aangezien een attitude bestaat uit drie componenten (de bovenste drie knoppen van www.pesten.net) en drie strategieën (de onderste drie knoppen van www.pesten.net) houdt dit in: beschikken over een beleidsplan psychosociale veiligheid, waarin neergelegd wordt wat de school al doet en van plan is te doen op de aanpak van de psychosociale veiligheid voor alle geledingen, samen met de middelen en activiteiten om deze veiligheid mogelijk te maken.

Antipestmethoden
derde kolom verticaal
Om pesten te doen stoppen zijn veel antipestmethoden en/of sociale vaardigheidstrainingen ontwikkeld, die ook zeiden pesten aan te pakken. In deze rubriek worden de in Nederland meest toegepaste antipestmethoden besproken.

Audiovisueel
eerste kolom verticaal
Audiovisueel materiaal op het gebied van pesten is nog schaars. In de toekomst een punt van aandacht en zorg.

Beleidsplan psychosociale veiligheid
eerste kolom verticaal
Twee beleidsplannen psychosociale veiligheid zijn voorhanden: een voor het basisonderwijs en een voor het voortgezet onderwijs/roc. In deze beleidsplannen staan nummers die verwijzen naar producten op www.pesten.net. Om deze producten te verkrijgen zijn, zoals in de rubriek Aanmelden reeds gezegd, de volgende mogelijkheden: het ministerie van OCW maakt dit mogelijk; verschillende belangenorganisaties, zoals AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs, landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs (LOBO, NKO, Ouders en Coo, VOO), NLOO, PO Raad, Stichting Veilig Onderwijs, VO Raad, adviseren het ministerie van OCW dit te doen of doen het zelf; een hogeschool neemt het initiatief een Expertisecentrum Geweld op te richten, waarbinnen pesten, opgevat als structureel lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld tussen leerlingen, als een van de aandachtspunten wordt opgenomen en maken dit voor hun docenten en studenten mogelijk; een belangenorganisatie voor het katholieke, openbare of protestant-christelijke onderwijs faciliteren dit voor hun scholen en opleidingsinstituten.

Beter goed gekopieerd dan zelf slecht bedacht
derde kolom verticaal
Dit waren de woorden van mevrouw mr. dr. Kete Kervezee, toenmalig voorzitter PO-Raad en voormalig Inspecteur-Generaal van het ministerie van OCW, tijdens de eerste bijeenkomst die de staatssecretaris van OCW en de Kinderombudsman op 09-01-2013 belegden naar aanleiding van de zelfmoorden van Tim Ribberink en Fleur Bloemen. Deze opmerking maakte zij nadat prof. dr. René Veenstra, die van het ministerie van OCW een miljoen euro had ontvangen voor onderzoek naar de invoering van de Finse anti-pestmethode KiVA, informatie over deze methode had gegeven. Volgens mijn bron haalde zij, voordat zij dat zei, reclamefolders over de KiVA-methode uit haar tas, hield ze omhoog en sprak haar gedenkwaardige woorden.

Calamiteiten
derde kolom verticaal
Aanpak van volkomen uit de hand gelopen pestsituaties op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Een antal van dit soort situaties in het middelbaar beroeps onderwijs is intussen uitgevoerd, maar nog niet beschreven.

Challenge Day/Over de streep
tweede regel horizontaal
Het programma Over de streep ziet er prachtig en ‘gelikt’ uit, maar de vraag is of de methode Challenge Day wel zo’n goede methode is.

Checklist
vierde kolom verticaal
Om te kunnen vaststellen of en in hoeverre een antipestmethode een goede methode is om pesten aan te pakken, is deze checklist ontworpen. Met behulp van de checklist zijn scholen zelf perfect in staat aan aanbieders van antipestmethoden zodanige kritische vragen te stellen dat duidelijk wordt of en in hoeverre een antipestmethode een al dan niet goede methode is.

Congres CNV 2013
derde kolom verticaal
De volledige tekst, voorzien van de vertoonde dia’s, van de lezing voor het CNV-congres 2013. De titel: Pedagogisch leiderschap, van controle naar visie.

Criteria
vijfde kolom verticaal
In deze rubriek de wetenschappelijke verantwoording van mijn aanpak van pesten. Voor een praktische uitwerking van de criteria wordt verwezen naar de rubriek Checklist, vierde kolom verticaal.

CV basisonderwijs
eerste kolom verticaal

CV bedrijfsleven
eerste kolom verticaal

CV kort
eerste kolom verticaal

CV voortgezet onderwijs/roc
eerste kolom verticaal

Cyberpesten
eerste kolom verticaal
Scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en roc, die een workshop over een goede aanpak van pesten volgen, krijgen de beschikking, als zij over een beveiligd intranet voor het personeel beschikken, over dit en andere producten, met behulp waarvan zij een schooleigen beleidsplan psychosociale veiligheid kunnen samenstellen.

3eisenbedrijfsleven
derde kolom verticaal
Aan een goede aanpak van geweld kunnen drie eisen worden gesteld. In deze rubriek de drie eisen die aan een goede aanpak van pesten op het werk kunnen worden gesteld.

Evaluatie
eerste kolom verticaal
In deze rubriek is een beperkt aantal evaluaties opgenomen. De onderwerpen: pesten op school en pesten op het werk.

Exit Stichting E2V2
tweede regel horizontaal
Informatie over de door mij in 2002 gestarte en in 2009 beëindigde stichting Europees Expertisecentrum voor Veiligheid. 

Frits Goossens, VU
vierde kolom verticaal
Dr. Frits Goossens, medewerker aan de VU, vervulde een gênante rol in de discussie over een goede aanpak van pesten. Tim Ribberink was nog niet begraven of Frits Goossens zette via een ingezonden brief in de Volkskrant de aanval op mij in, een wetenschapper onwaardig.

GGD Zuid-Limburg
vierde kolom verticaal
Het plan is om voor iedere doelgroep een apart en beveiligd intranet over pesten te maken, niet alleen voor scholen – in dit geval – voortgezet onderwijs, maar ook voor GGD-medewerkers. In deze rubriek door vo-scholen gestelde en beantwoorde vragen.

Gratis
vijfde kolom verticaal
In deze rubriek is een aantal gratis producten opgenomen, waaronder Adviezen aan ouders van gepeste kinderen. Open het product, klik twee maal op Afdrukken (rechtsboven) en print het uit.

[ terug ]

Hawthorne-effect
derde regel horizontaal
Dit is een van de parels uit de psychologische literatuur. Deze wetmatigheid maakt duidelijk dat niet een methode, in dit geval een antipestmethode, effectief is, maar de aandacht die men geeft of besteedt aan pesten. Als daarnaast ook nog het Hawthorne-effect bewust wordt toegepast, zoals bij de introductie van de KiVA-methode binnen scholen die deze methode uitproberen, is het ethische hek van de dam. Voor mij een wetenschappelijke doodzonde.

Homoseksualiteit en –fobie
derde kolom verticaal
Elke leerling die afwijkt van een door een groep of de maatschappij vastgestelde norm, heeft een grote kans buitengesloten en zondebok te worden, dus ook homoseksuele leerlingen en docenten. In plaats van – weer – een apart project te starten, zoals gebruikelijk in Nederland, lijkt het efficiënter en effectiever dit probleem in te passen binnen een goede aanpak van pesten.

Inloggen
eerste kolom verticaal
De bedoeling van deze rubriek is dat alle mogelijke doelgroepen, na betaling van een van te voren vastgesteld eenmalig of door een subsidiegever te betalen bedrag, inloggen en daarna alle op de site geplaatste producten kunnen inzien. Een tweede optie is: inzien en downloaden. Een derde: de hele site voor alle doelgroepen openstellen. Mogelijkheden dus te over.

Jurisprudentie
derde kolom verticaal
Er is weinig jurisprudentie over pesten, om welke reden in mijn Plan van aanpak (vierde kolom verticaal op www.pesten.net) het advies is opgenomen een fonds in het leven te roepen, met behulp waarvan jurisprudentie kan worden opgebouwd.  Kindermishandeling
derde kolom verticaal
Pesten is structureel lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld tussen leerlingen onderling en derhalve op te vatten als kindermishandeling, nu niet van volwassenen ten opzichte van kinderen, maar tussen kinderen onderling.
Tussen pesten en kindermishandeling is echter niet alleen sprake van een overeenkomst qua definitie, maar ook van andere overeenkomsten: start, oorzaken, partijen, mechanismen, gevolgen en aanpak. Het verschil is dat pesten eenvoudiger is aan te pakken en – zoveel als mogelijk – op te lossen dan kindermishandeling. Omdat pesten kan worden opgevat als een voorloper van later geweld, kan een goede aanpak van pesten het geweld van volwassenen ten opzichte van kinderen, vrouwen en senioren op den duur doen verminderen. 

Kinderombudsman
derde kolom verticaal
Vanaf 1996 is het ministerie van OCW gewaarschuwd dat pesten niet goed werd aangepakt. Toen echter in 2012 Tim Ribberink en - iets later - Fleur Bloemen vanwege pesten een einde aan hun leven hadden gemaakt en de maatschappelijke verontwaardiging het einde van de politieke loopbaan van de staatssecretaris van OCW had kunnen betekenen, werd bekend dat de Kinderombudsman en de staatssecretaris een pact hadden gesloten om pesten aan te pakken. 
Hiermee verloor de Kinderombudsman (KOM) zijn onafhankelijkheid. Zijn taak had moeten zijn: onderzoek (laten) uitvoeren of een parlementair onderzoek of parlementaire enquête adviseren naar de oorzaken van het feit dat het ministerie zestien jaar lang een miljoen euro op jaarbasis aan de aanpak van pesten had gespendeerd, al die jaren gewaarschuwd was dat pesten maar niet werd aangepakt en geweigerd had naar deze waarschuwingen te luisteren. In plaats daarvan sprak de KOM zich uit voor de invoering van de Finse antipestmethode KiVA, waarvan was aangetoond dat een aantal saillante kenmerken van deze methode opvallend veel overeenkomsten vertoont met een reeds lang bestaande methode en om die reden een geplagieerde methode moet worden genoemd. 

KiVA
vijfde kolom verticaal
Het is fascinerend om te zien hoe in Nederland op antipestgebied wetenschap werd en wordt bedreven. 

Klokkenluidersprobleem
vierde kolom verticaal
Als we erin slagen om – zoveel als mogelijk – een einde te maken aan dit probleem, is er geen behoefte (meer) aan welke antipestmethode dan ook.

Lichamelijke Opvoeding
vierde kolom verticaal
Het vak Lichamelijke Opvoeding is van eminente betekenis voor de aanpak van pesten. In deze rubriek een artikel over een Expertisecentrum Geweld, welk centrum door de Academies voor Lichamelijke Opvoeding zou moeten worden geclaimd.

Logo FWF
vijfde kolom verticaal
Veel antipestprogramma’s zullen als volgt overbodig gemaakt kunnen worden. Leerlingen van groepen 1-3 krijgen regels, pictogrammen en rollenspellen aangeboden. En leerlingen van groepen 4-8 en klassen 1-3 worden verantwoordelijk gemaakt voor elkaars psychosociale veiligheid door aan hen de mogelijkheid te geven met elkaar omgangsregels te maken, deze regels elke week met elkaar te bespreken en de leerkracht bij geconstateerde overtredingen aan de overtreders hulp te laten geven. We zijn op dit moment (12-03-2014) aan de zevende druk toe.

Ministerie OCW
derde kolom verticaal
Een voorbeeld van op de juiste manier netwerken en veel geld verdienen zonder het probleem op te willen lossen dan wel de expertise bezitten om het probleem te kunnen oplossen.

Mislukkingen
derde kolom verticaal
In deze rubriek wordt, met behulp van argumenten, een aantal antipestmethoden besproken.

Nieuws
vierde kolom verticaal
Deze rubriek spreekt voor zich.

NIGZ-PRIMA
derde kolom verticaal
Dit onderzoek en dito methode maakt kinderlijk eenvoudig duidelijk dat niet de antipestmethode van belang is, maar de wil het pestprobleem aan te pakken. Door het NIGZ (Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie), gevestigd in Woerden, werd een experimenteel onderzoek naar pesten uitgevoerd. Hiervoor werden scholen voor basisonderwijs gevraagd eraan mee te werken. waarna ze volgens het lot experimentele dan wel controleschool werden. Het eerste resultaat: de scholen die het antipestprogramma hadden ondergaan behaalden een 60% afname van pesten. Het tweede resultaat: de controlescholen die de antipestmethode niet hadden ondergaan, behaalden eveneeens een 60% afname van pesten. De reden: de scholen die zich hadden aangemeld voor het onderzoek en die volgens het lot controlescholen waren geworden, hadden zich aangemeld omdat ze pesten wilden aanpakken en lieten zich niet door de oderzoekers weerhouden het probleem te lijf te gaan.
In plaats dat het NIGZ, dat de PRIMA-methode in Nederland invoerde en door TNO liet onderzoeken, zich verontschuldligde - deze uitkomst was namelijk voorspeld - maakt de PRIMA-methode daarentegen nog steeds reclame voor deze methode.
Lachwekkend, als het niet zo triest was. 

Ouders
eerste kolom verticaal
In deze rubriek drie mails van ouders, een mail van een man van – toen – dertig jaar en twee conceptbrieven voor ouders die hun kind vanwege een pestsituatie thuis houden.

Over de streep/Challenge Day
tweede regel horizontaal
Zie Challenge Day/Over de streep

Pestenleaks
eerste regel horizontaal
Pestenleaks is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel, mijn werkzaamheden bij het KPC in de periode 1982-1995 en het tweede deel, mijn werkzaamheden bij het APS in de periode 1995-2003. Het eerste deel geeft informatie over hoe een conflict over de belofte op een hoger salaris uitliep op een pestsituatie. En het tweede deel over hoe geld, te besteden aan een goede aanpak van pesten, werd besteed aan zinloze activiteiten. 

Pesten op het werk
eerste kolom verticaal
Nederland staat in Europa op pesten op het werk op de derde plaats. In deze rubriek een overzicht van mogelijke activiteiten om ook dit probleem structureel aan te pakken.

Pilotprojecten
eerste kolom verticaal
Vanaf 1991 zijn succesvolle pilotprojecten om scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en later roc's veiliger te maken uitgevoerd en in artikelen en boeken beschreven. In deze rubriek een aantal van deze projecten.

Plan van aanpak
vierde kolom verticaal
Mijn plan van aanpak gaat niet uit van een methode, maar van een beleidsplan psychosociale veiligheid, gezond verstand, wetenschappelijke argumenten en onderzoeksresultaten, hulpmiddelen en activiteiten. Het heeft alles te maken met een werkwijze die vroeger wellicht goed werkte, maar nu niet meer. Scholen zouden meer in de gelegenheid moeten worden gesteld, met behulp van een goede strategie, zelf hun eigen problemen aan te pakken en op te lossen. Hen voorzien van een adequate probleemoplossingsstrategie en hulpmiddelen lijkt veel logischer dan hen te vertellen hoe zij een probleem, in dit geval het pestprobleem, moeten aanpakken. Het lijkt teveel op het goeroemodel: wij weten wat goed voor je is en pas wanneer je op de door ons (staatssecretaris van OCW, Kinderombudsman en Nederlands Jeugd Instituut) vastgestelde manier denkt, bidt, eet of werkt, zal je gelukkig worden.

Producten
eerste kolom verticaal
Een overzicht van producten, onderverdeeld naar de drie componenten van een attitude, de bovenste drie knoppen op www.pesten.net, En de drie strategieën om attituden te veranderen, de onderste drie knoppen op deze site.

Publicaties
eerste kolom verticaal
Het enige wat hierover moet worden gezegd is dat het overzicht nodig bijgewerkt moet worden.

Regels
eerste regel horizontaal
In deze rubriek een onderscheid in zes soorten regels. Eén van deze soorten is: regels als middel tot een goede normen- en waardenontwikkeling.

RvT RUG
vijfde kolom verticaal
Een open brief over mogelijk plagiaat van René Veenstra inzake de Finse antipestmethode KiVA.

SIRE
tweede kolom verticaal
Aan de twee SIRE-campagnes werd medewerking verleend. Voor leerlingen basis- en voortgezet onderwijs die een spreekbeurt over offline en online pesten willen houden is dit materiaal, met toestemming van SIRE, op www.pesten.net geplaatst.

Spreekbeurt
tweede kolom verticaal
Binnen niet al te lange tijd zal in deze rubriek achtergrondinformatie worden geplaatst die door leerlingen basis- en voortgezet onderwijs te gebruiken is voor het houden van een spraakbeurt over pesten.

Successen
vijfde kolom verticaal
Door onkunde van en machtsmisbruik uitgeoefend door een aantal maatschappelijke organisaties is het pestprobleem in Nederland nog steeds niet opgelost en zal het ook niet worden opgelost, om welke reden deze rubriek eigenlijk zou moeten worden verwijderd. 

Toespraken
eerste regel horizontaal
Tot nu toe zijn drie officiële toespraken gehouden. De eerste voor de leden van het Vlaamse Parlement in Brussel in 2006. De tweede in 2010 voor een congres in Ede. En de derde in 2013 voor het CNV-congres voor schoolleiders. De eerste toespraak heb ik nog niet opgenomen. De tweede wel. En de derde is ondergebracht in de rubriek Congres CNV 2013, derde kolom verticaal.

Uitzending Knevel en van de Brink
eerste regel horizontaal
In deze uitzending ben ik volledig afgegaan. Op zich niet erg. Immers, deze ervaring heeft geleid tot een goede analyse van Challenge Day/Over de streep en geresulteerd in drie nieuwe rubrieken: Uitzending Knevel en van de Brink, Challenge Day/Over de streep en Allports theorie.

Veel gestelde vragen
vierde kolom verticaal
Als www.pesten.net is of wordt opengesteld voor iedereen is deze rubriek overbodig. De site bevat namelijk erg veel vragen en antwoorden, vragen die ouders van verschillende onderwijssoorten tijdens de 500 tot 600 lezingen voor ouders die ik verzorgde stelden; vragen van leerkrachten, IB-ers, ouderverenigingen, medezeggenschapsraden, leerplichtambtenaren, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, vertrouwenspersonen, vertrouwenscontactpersonen, onderwijsmaatschappelijk werkenden, rechercheurs in opleiding van de Politie Academie, studenten van de School voor Journalistiek, PABO's, Criminologie en Psychologie. Ook kan worden overwogen voor iedere doelgroep een beschermd intranet te maken en op die manier kennis op te bouwen en te verspreiden.

Verklaringsmodel van geweld
vijfde kolom verticaal
Beschikken over een verklaringsmodel van geweld is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede aanpak van pesten. Zonder een dergelijke model drijft een antipestmethode op zand.

Vijfsporenaanpak
eerste kolom verticaal
De eerste eis voor een goede aanpak van pesten is: de aanpak is integraal. Enerzijds door pesten in te kaderen binnen een verklaringsmodel van geweld. Anderzijds door alle geledingen bij de aanpak ervan te betrekken: een vijfsporenaanpak van pesten. In deze rubriek een literatuuroverzicht van deze aanpak.

Waarschuwingen
vierde kolom verticaal
Het is triest om er nu achter te komen dat alle zorgen over een verkeerde aanpak van pesten, verwoord in brieven aan het ministerie van OCW, geen enkel effect hebben gehad. Nog erger is het dat een medewerker van de staatssecretaris van OCW mij onlangs in een brief te kennen gaf dat brieven van mij over pesten niet meer beantwoord zullen worden. De reden: waarschijnlijk heb ik te vaak gemeend het ministerie van OCW te mogen kapittelen, ben ik te vaak op de lange tenen van dit ministerie gaan staan, heb ik corruptie binnen het ministerie aan de kaak gesteld, ben ik gestuit op wetenschappelijk plagiaat en word ik om deze reden als een luis in de pels of als klokkenluider gezien, (niet alleen) in Nederland geen benijdenswaardige positie.

Website statistieken
vierde kolom verticaal
Wanneer men dit trefwoord aanklikt, verschijnt het aantal hits (groen) en het aantal unieke bezoekers (geel) per dag, per maand en per jaar.
  
Zelfdoding
eerste kolom verticaal
Twee jaar voor de zelfmoord vanwege pesten van Tim Ribberink, Fleur Bloemen en de zes andere leerlingen die hetzelfde deden, maar de pers niet haalden, werd deze rubriek gestart. De reden: een voor mij verontrustend aantal leerlingen die vanwege pesten een einde aan hun leven hadden gemaakt, welk feit voor mij wederom een van de redenen was om aan de toenmalige minister van OCW, mevrouw van Bijsterveldt, een brief te schrijven en ook nu weer geen antwoord te krijgen. Het ministerie van OCW heeft jarenlang gefaald, maar weigert dit toe te geven. Op zich niet erg als het materiële fouten betreft. Wel erg als het psychiese problemen en/of zelfmoord vanwege pesten betreft.

Zoeken
eerste kolom verticaal
Als men hier een trefwoord invult krijgt men een overzicht van de op de site aanwezige literatuur of vindplaats.


Artikel afkomstig van www.bobvandermeer.info:
http://www.bobvandermeer.info/index.php?option=com_content&task=view&id=348&Itemid=1

© Bob van der Meer, 2018
© Alle rechten voorbehouden
© Bobvandermeer.info, 16.12.2018 15:53
http://www.bobvandermeer.info